Wat doet de ondernemingsraad (or) en personeelsvertegenwoordiging (pvt)?

Medezeggenschap zorgt ervoor dat medewerkers invloed kunnen uitoefenen op de bedrijfsvoering. De ondernemingsraad (or) of personeelsvertegenwoordiging (pvt) behartigt de belangen van het personeel in een onderneming. Bedrijven met meer dan vijftig medewerkers moeten een or hebben. Bedrijven met tien tot vijftig medewerkers kunnen een pvt instellen.

Wat doet een ondernemingsraad (or)?

De or praat mee over de bedrijfseconomische beslissingen van de directie. Minstens twee keer per jaar bespreken de or en de ondernemer de algemene gang van zaken in de onderneming. De ondernemer vertelt welke belangrijke besluiten hij wil nemen en hoe hij de or betrekt bij de besluitvorming.

Wat is een personeelsvertegenwoordiging (pvt)?

De pvt behartigt de belangen van het personeel en praat mee over de bedrijfseconomische beslissingen van de directie. Mimimaal tweemaal per jaar heeft de pvt overleg met de bestuurder.

Taken ondernemingsraad en personeelsvertegenwoordiging

De or en pvt bevordert dat:

  • er voldoende werkoverleg is;
  • er goede arbeidsomstandigheden zijn;
  • naleving van de regels rond arbeidsvoorwaarden en arbeids- en rusttijden;
  • zorgt voor diversiteit in het aannamebeleid;
  • zorgt voor gelijke behandeling en beloning van werkenden.

Wanneer is een ondernemingsraad verplicht?

Voor bedrijven met meer dan vijftig medewerkers is een or verplicht. Lees hier wie hier onder medewerkers wordt verstaan. Ook de cao of arbeidsvoorwaardenregeling kan een or verplicht stellen.

Handige artikelen over verplichting or:
Artikel 2 WOR: over de verplichting een or op te richten.
Artikel 5a WOR: over de verplichting een or op te richten in cao of arbeidsvoorwaarden-regeling

Vrijwillig een ondernemingsraad instellen

Een ondernemer kan ook vrijwillig een or instellen. Dit besluit moet hij schriftelijk meedelen aan de Bedrijfscommissie. Het instellen van een vrijwillige or is een exclusieve bevoegdheid van de ondernemer. Dit kunnen de medewerkers dus niet afdwingen. Een vrijwillige or heeft dezelfde bevoegdheden als een ‘gewone’ or. Ook een besluit van de ondernemer tot opheffing van een vrijwillig ingestelde or moet schriftelijk worden meegedeeld aan de Bedrijfscommissie.

Handig artikel over vrijwillig een ondernemingsraad instellen:
Artikel 5a lid 2 WOR: over de vrijwillige or

Wanneer is een personeelsvertegenwoordiging (pvt) verplicht?

Een pvt is verplicht als meer dan de helft van de medewerkers daarom vraagt of als het in de cao staat. Bedrijven met minder dan tien werknemers kunnen vrijwillig een pvt oprichten. Wie onder werknemers vallen, lees je in artikel 6 WOR (omschrijving van het begrip ‘in de onderneming werkzame personen’).

Handige artikel over de pvt:
Artikel 35c WOR: over de pvt.

Is er geen personeelsvertegenwoordiging maar zijn er wel meer dan tien medewerkers?

Dan moet de ondernemer minstens tweemaal per kalenderjaar een personeelsvergadering organiseren om de medewerkers informatie en inspraak te geven.

Handige artikelen over de pvt/personeelsvergadering:
Artikel 35b WOR: over de personeelsvergadering.
Artikel 35d WOR: over de pvt bij minder dan tien werknemers.