CSRD: EU-duurzaamheidsrapportage

Vanaf 2024 moeten bedrijven in de EU rapporteren over hun duurzaamheid. Dit zal grote effecten hebben op veel ondernemingen, ook op diegenen die er niet direct onder vallen. Wat houdt de CSRD in, wie valt eronder en hoe kun je je hierop voorbereiden?

Wat is de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)?

De CSRD is een Europese richtlijn voor duurzaamheidsrapportage. Deze richtlijn verplicht ondernemingen te rapporteren over hun duurzaamheid door middel van verschillende duurzaamheidscriteria.  

In de CSRD komen drie gebieden aan bod: Environment (milieu), Social (sociaal), en Governance (bestuur), ook wel ESG genoemd. Wat je precies over deze gebieden moet rapporteren, is uitgewerkt in de European Sustainability Reporting Standards (ESRS) zodat elk bedrijf dat op eenzelfde manier doet. Dit gaat bijvoorbeeld over je CO2-uitstoot, de man-vrouwverdeling in de top, personeelsbeleid of informatie over het beheer van de relaties met je leveranciers en impacts op je toeleveringsketen.

Veelgestelde vragen

Lees de veelgestelde vragen en antwoorden over de CSRD in het Nederlands of het Engels. Onder andere over de reikwijdte, de standaarden, praktische invulling en handhaving, de relatie met bestaande EU-wetgeving, tips & tricks om aan de slag te gaan en nog veel meer.

Bekijk de Webinars over de CSRD met veel praktische voorbeelden.

Welke bedrijven vallen onder de CSRD?

De ondernemingen die onder deze nieuwe wet vallen zijn:

  • grote B.V.’s, N.V.’s en organisaties van openbaar belang
  • middelgrote en kleine beursvennootschappen
  • bepaalde niet-EU ondernemingen

Volg deze beslisboom om te kijken of jouw onderneming onder de Europese richtlijn voor verplichte duurzaamheidsverslaggeving valt en wanneer je moet beginnen met rapporteren.

Ondernemingen die buiten het toepassingsbereik van de CSRD vallen, kunnen wel effect van de CSRD ervaren. Bijvoorbeeld bedrijven die produceren voor een rapportageplichtige onderneming. Dit bedrijf kan worden gevraagd om informatie te delen, waarover de rapportageplichtige onderneming moet rapporteren. 

Tijdlijn

Tijdlijn

Op 5 januari 2023 is de CSRD in werking getreden. Hierna heeft Nederland 18 maanden de tijd om deze richtlijn te implementeren in nationale wetgeving.

Op 31 juli 2023 heeft de Europese Commissie is de eerste set European Sustainability Reporting Standards (ESRS) aangenomen. Hierin staat de precieze uitwerking wat je per onderwerp moet rapporteren, zie ook de website van de Europese Commissie over de ESRS. Hier staat een uitleg hoe deze tot stand zijn gekomen, de tekst zelf, een woordenlijst en een document met vragen en antwoorden.

In 2024 zal een consultatie plaatsvinden en worden de definitieve MKB-standaarden vastgesteld.

Vanaf 1 januari 2025 moeten de eerste grote beurgenoteerde ondernemingen over 2024 rapporteren. Deze bedrijven zijn nu al verplicht om beperktere criteria op te nemen in een duurzaamheidsverslag. Dit gebeurt onder de Niet-financiële rapportage richtlijn (NFRD). De EU-duurzaamheidsrapportage richtlijn herziet de NFRD. Na 2024 wordt de reikwijdte van de CSRD stapsgewijs uitgebreid.

European Sustainability Reporting Standards (ESRS)

De uitwerking van de onderwerpen Environment, Social, Governance staan in de Europese duurzaamheidsrapportage standaarden (ESRS) (in Engels / in Nederlands). De European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) heeft via een uitgebreid due diligence-proces twaalf standaarden opgesteld in samenspraak met een groot aantal stakeholders. De milieustandaarden gaan bijvoorbeeld over de CO2-uitstoot en waterverbruik. De sociale standaarden gaan bijvoorbeeld over de eigen werknemers maar ook over getroffen gemeenschappen. Daarnaast vallen onder andere anti-corruptiebeleid en dierenwelzijn onder de bestuurlijke standaard. De cross cutting standaarden geven de uitgangspunten en spelregels van de rapportages aan. Ze gaan ook over de bestuurlijke indeling van een onderneming, zoals de rol van het bestuur en man/vrouw-verdelingen. 

De Europese Commissie heeft de standaarden op 31 juli 2023 aangenomen en deze treden officieel in werking na publicatie in het officiële publicatieblad van de Europese Unie, zie ook de website van de Europese Commissie over de ESRS. Hier staat een uitleg hoe ze tot stand zijn gekomen, de tekst zelf, een woordenlijst en een document met vragen en antwoorden.

Duurzaamheidsverslaggeving en IMVO

De rapportage op grond van de CSRD spoort bedrijven aan te werken aan een duurzamere wereld via internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO). Door in samenhang te rapporteren over milieu (Environment), sociale aspecten (Social) en bestuur (Governance), de ESG-thema’s, geeft een bedrijf inzicht in zijn resultaten op het gebied van duurzaamheid. Dit helpt bedrijven om de risico’s in hun keten in beeld te krijgen en misstanden te voorkomen of aan te pakken. De rapportage levert veel informatie aan tal van stakeholders, zoals werknemers, vakbonden, ngo’s, de overheid, klanten, leveranciers en financiers. Laatstgenoemden willen in toenemende mate inzicht in hoe duurzaam bedrijven zijn, zodat zij kunnen kiezen waarin zij investeren of aan wie zij kredieten verlenen en tegen welke voorwaarden.

Een bedrijf bouwt aan zijn toekomst door de visie en ambities op het gebied van duurzaamheid op de korte, middellange en lange termijn transparant te maken en te realiseren. De SER ondersteunt daarbij door bedrijven, vakbonden, ngo’s en de overheid samen te brengen, kennis uit te wisselen en projecten uit te voeren, bijvoorbeeld via de IMVO-convenanten. Lees meer over de SER en IMVO.

Nadere informatie

Heb je een vraag over de CSRD of ESRS? Neem dan contact op met Fleur Meerman via f.meerman@ser.nl.