IMVO-expertisecentrum

De SER houdt zich onder meer bezig met eerlijke internationale handel, adviseert overheid en bedrijfsleven over IMVO en brengt partijen bij elkaar om de samenwerking in sectoren te faciliteren. De SER speelt een belangrijke rol in de totstandkoming en implementatie van IMVO-convenanten en ontwikkelt activiteiten voor bedrijven om de OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen in de praktijk te brengen.

De kennis die de afgelopen jaren is opgedaan met IMVO, met name rond de sectorconvenanten, wil de SER delen en vermeerderen. Dat gebeurt onder meer op deze website en met bijeenkomsten, webinars en trainingen. De SER bouwt voort aan een netwerk waarin bedrijven en partijen kennis en best practices op het gebied van IMVO met elkaar delen en waar samenwerkingen ontstaan.

Aanjager IMVO-convenanten

De SER adviseerde in 2014 om sectorconvenanten te sluiten op basis van de OESO-richtlijnen. Sindsdien heeft de SER voor verschillende (hoog-risico)sectoren partijen om tafel gebracht die de OESO-richtlijnen vertalen naar de praktijk en waar bedrijven zich vrijwillig aan committeren in IMVO-convenanten.

Een IMVO-convenant is een samenwerking tussen bedrijven, overheid, vakbonden en maatschappelijke organisaties. Zij maken in de convenanten afspraken om misstanden zoals uitbuiting, dierenleed of milieuschade te voorkomen. Alle deelnemers ondertekenen een IMVO-convenant vrijwillig.

De SER voert en voerde het secretariaat van de meeste IMVO-convenanten. De afgelopen jaren zijn er IMVO-convenanten gesloten voor elf sectoren: kleding en textiel, banken, goud, natuursteen, voedingsmiddelen, verzekeringssector, pensioenfondsen, metaal, sierteelt, duurzaam bosbeheer en hernieuwbare energie.

Europese sectorovereenkomsten

Met Europese wetgeving op komst hebben Nederlandse bedrijven alle reden om op Europees niveau samenwerking aan te gaan op IMVO-gebied. De SER adviseerde in 2021 dat deze wetgeving samen moet gaan met Europese sectorovereenkomsten. Dit om de gepaste zorgvuldigheidseisen te operationaliseren en het bedrijfsleven een sterke prikkel te geven om samen te werken aan verbeteringen in productieketens. Gezamenlijk hebben landen en bedrijven meer volume, meer slagkracht én zorgen ze voor een gelijk speelveld.

Met de grotendeels nationale sectorconvenanten is Nederland binnen Europa voorloper geworden op IMVO-gebied. De SER wil vanuit die positie aanjager zijn van Europese sectorovereenkomsten, onder meer door de juiste partijen en ketenpartners uit sectoren op Europees niveau samen aan tafel te krijgen. Zij kunnen dan gezamenlijk zo concreet mogelijke afspraken maken over hoe ze inzicht willen krijgen in de ketens binnen hun sector en misstanden willen aanpakken. Voor het IMVO-convenant voor de natuursteensector (Initiatief TruStone) werken Nederland en Vlaanderen al samen en is het doel deze samenwerking de komende jaren uit te breiden naar meer landen.

Samenwerking RVO

Het Expertisecentrum werkt intensief samen met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) op het IMVO-steunpunt voor bedrijven. Bedrijven kunnen bij het steunpunt terecht met vragen over IMVO en de OESO-richtlijnen. Het steunpunt beantwoordt vragen over het toepassen van de OESO-richtlijnen in de praktijk met hulp van verschillende organisaties, waaronder de SER.

Due diligence-handleiding

De SER heeft de OESO-richtlijnen voor IMVO uitgewerkt tot een praktische handleiding voor bedrijven.

Betekenisvolle dialoog

Een van de manieren voor bedrijven om invulling te geven aan de OESO-richtlijnen voor IMVO en de ‘Guiding Principles on Business and Human Rights’ van de Verenigde Naties, is het goed luisteren naar de behoeften van mensen die de gevolgen ondervinden van hun handelen. Door het voeren van een betekenisvolle dialoog krijgen bedrijven beter zicht op benodigde acties om zorg te dragen voor het welzijn van hun stakeholders.

Herstel en verhaal

IMVO draait niet alleen om het voorkomen en verkleinen van risico’s in de keten, maar ook om het herstellen van schade of aangedaan onrecht. Dat is stap 6 in het due diligence-proces. De ontwikkeling van een goed werkend, toegankelijk mechanisme voor klachten en geschillen in bedrijfsketens dat mensen toegang tot herstel en verhaal biedt, is een zaak van lange adem.

De SER wil haar opgebouwde kennis, expertise en netwerk inzetten om hierin een impuls aan te geven, zie de pagina Herstel en verhaal.

Wetgeving

Bedrijven krijgen te maken met nieuwe Europese wetgeving op het gebied van IMVO om de risico’s in de keten in kaart te brengen, misstanden te voorkomen of aan te pakken en benadeelden te compenseren in geval van geleden schade.