OESO richtlijnen

Indien ondernemingen bij een risicoanalyse van hun mensenrechtenbeleid vaststellen dat dat zij een ongunstig effect hebben veroorzaakt,daaraan bijdragen of daaraan gelinkt zijn, raden de OESO-Richtlijnen ondernemingen aan procedures te hebben die dat negatieve effect herstellen.

Sommige situaties vereisen medewerking aan juridische of van de overheid uitgaande mechanismen zoals bemiddeling via het Nationaal Contactpunt OESO-richtlijnen.

In andere situaties kunnen voorzien in een dergelijke herstelprocedure. Zo’n procedure dient te voldoen aan de volgende kerncriteria:

  • Legitimiteit (zorg dat vastgelegd is wat de bevoegdheden voor herstel zijn en dat deze bij de betrokken partijen bekend zijn);
  • toegankelijkheid (goed bereikbaar en openstaand voor dialoog met partijen en stakeholders);
  • voorspelbaarheid (handelen volgens richtlijnen, duidelijkheid geven over gehanteerde procedures, beargumenteerd aan kunnen geven hoe tot besluitvorming wordt gekomen);
  • billijkheid (redelijk en billijk en volgens dezelfde procedure behandelen van partijen);
  • transparantie (nastreven van transparantie over het proces en de bemiddeling, let op met betrekking tot de inhoud, daar kan vertrouwelijkheid belangrijk zijn);
  • dialoog en betrokkenheid gericht op het zoeken van acceptabele oplossingen.
  • Bescherming van de klager tegen iedere vorm van benadeling.

Zulke mechanismen kunnen door de onderneming zelf beheerd worden of in samenwerking met andere belanghebbenden. Meldingen en klachten vormen tevens een bron van voortschrijdend inzicht en verbetering van beleid en procedures.