5.3 Zijn er kanalen voor klachten over toeleveranciers?

Waarom is dit van belang?

Ondernemingen worden ook geacht misstanden te voorkomen of te verminderen wanneer deze direct verbonden zijn aan hun bedrijfsactiviteiten via toeleveranciers.

Hoe kan dit het beste bereikt worden?

Er zijn in beginsel drie manieren waarop bedrijven dit kunnen doen:

  • Door met andere bedrijven en belanghebbenden samen te werken in een multistakeholder initiatief. Een voorbeeld daarvan is het klachtenmechanisme van de Fair Wear Foundation.
  • Door hun interne klachtenmechanisme open te stellen voor werknemers van toeleveranciers.
  • Door van hun toeleveranciers te eisen dat ze een interne klachtenregeling hebben en het functioneren ervan mee te nemen in een audit.

Voor kleinere bedrijven ligt het voor de hand dat ze zich aansluiten bij een multistakeholder initiatief. Voorbeeld hiervan zijn te vinden in de eerste paragraaf van Stap 1. Het openstellen van de interne klachtenregeling voor werknemers van toeleveranciers heeft als voordeel dat er meer zicht ontstaat op mogelijke misstanden bij toeleveranciers. Hier staat tegenover dat een bedrijf niet kan garanderen dat de misstand door de toeleverancier ook daadwerkelijk wordt weggenomen.