5.2 Bieden de interne klachtenmechanismes voldoende bescherming voor de melders/klagers?

Waarom is dit van belang?

Doel van een intern klachtenmechanisme is om misstanden vroegtijdig te signaleren, recht te zetten en daarmee het functioneren van de onderneming te verbeteren. Degene die de melding doet mag hiervan geen repercussies ondervinden. Als dat niet is gegarandeerd zullen medewerkers niet snel geneigd zijn om open te spreken. Een gemiste kans voor het bedrijf.

Hoe kan dit het beste bereikt worden?

Procedures kunnen bescherming bieden. Met het opstellen van deze procedures geeft een bedrijf aan dat het een interne melding van een misstand ziet als een verbetering van het functioneren van de onderneming. Het is ook een signaal dat de melding serieus zal worden onderzocht, dat er zo nodig maatregelen worden getroffen en dat de (potentiële) klokkenluider op geen enkele wijze door zijn melding benadeeld zal worden.

Het ligt voor de hand om de ondernemingsraad te betrekken bij het ontwikkelen, implementeren en evalueren van de procedure.

De Stichting van de Arbeid heeft een voorbeeld ontwikkeld voor een regeling van een procedure voor het omgaan met het vermoeden van een misstand. Deze procedure maakt ook duidelijk onder welke omstandigheden er extern aan de bel kan worden getrokken. Deze regeling geeft het principe van een klokkenluidersregeling goed weer. Het inzetten van deze regeling op mensenrechten vereist wel nog extra aandacht.