6.4 Wordt er geïntegreerd of afzonderlijk gerapporteerd?

Waarom is dit van belang?

Een vorm van rapportage die nu in ontwikkeling is, is het geïntegreerd rapporteren over MVO. Deze manier van rapporteren biedt kansen om MVO nog verder te verankeren in de bedrijfsprocessen.

Hoe kan dit het beste bereikt worden?

Als rapportagevorm kan gekozen worden uit een:

  • afzonderlijk (duurzaamheids)jaarverslag;
  • geïntegreerd jaarverslag.

Een jaarlijkse duurzaamheidsrapportage biedt het voordeel dat het rapport volledig op duurzaamheid is gericht en dat dit verslag los van het financiële jaarverslag uitgebracht kan worden. Aan de andere kant biedt een geïntegreerd jaarverslag ook voordelen. Het uitbrengen van een geïntegreerd jaarverslag geeft namelijk blijk van het feit dat MVO-risicobeheersing werkelijk goed is doorgedrongen in de processen van de onderneming. Het bedrijf geeft hiermee de boodschap af dat MVO een integraal onderdeel is geworden van de bedrijfsvoering.

Het International Integrated Reporting Council (IIRC) heeft een raamwerk ontwikkeld voor het geïntegreerd rapporteren.Dit raamwerk is gebaseerd op het inzicht dat niet alleen de onderdelen van een conventioneel jaarverslag waarde creëren, maar dat ook andere niet-financiële aspecten bijdragen aan waardecreatie.

Voorbeelden van organisaties met een geïntegreerde rapportage: