6.1 Is communicatie via een jaarverslag verplicht?

Waarom is dit van belang?

Transparantie en verslaglegging zijn altijd gewenst. In een aantal gevallen is dit ook verplicht. Er zijn voorschriften voor het rapporteren over financiële en ook over niet-financiële informatie.

Hoe kan dit het beste bereikt worden?

Voor Nederlandse ondernemingen geldt het volgende wettelijk kader met betrekking tot communicatie over niet-financiële informatie (bijvoorbeeld mensenrechten).

  • Het Burgerlijk Wetboek: volgens artikel 2:391 lid 1 BW zijn grote ondernemingen verplicht te rapporteren over niet-financiële aspecten van de onderneming voor zover deze relevant zijn voor de interpretatie van financiële informatie en de positie van de onderneming. Voor middelgrote en kleine bedrijven bestaat deze eis niet.
  • De Nederlandse Corporate Governance Code: Ondernemingen die onder de corporate governance code vallen (beursvennootschappen) zijn sinds 1 januari 2009 verplicht ook maatschappelijke aspecten van de bedrijfsvoering ter goedkeuring voor te leggen aan hun raad van commissarissen en in hun jaarverslag hieraan aandacht te besteden (volgens het principe ‘comply or explain’).

Andere richtlijnen zijn:

  • De Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving: De RJ400 is gericht op alle middelgrote en grote ondernemingen en geeft een aantal aanbevelingen zonder verplichtend karakter. Voor nadere uitwerking verwijzen de richtlijnen naar de GRI.
  • GRI-richtlijnen (Zie paragraaf 2).
  • OESO-richtlijnen (Hoofdstuk 3 Disclosure)

De bepalingen in het Burgerlijk Wetboek vloeien voort uit Europese richtlijnen. Een vernieuwing van deze Europese richtlijnen wordt op dit moment voorbereid in Brussel. Deze bevat onder andere een betere verankering van niet-financiële informatie in de verslaglegging. Er wordt specifiek aandacht gevraagd voor gevoerd beleid, risico’s en resultaten met betrekking tot milieu, sociaal en arbeidgerelateerde onderwerpen, mensenrechten, anti-corruptie en omkoping en diversiteit van de raad van bestuur.

Meer over de ontwikkelingen van de Europese regelgeving is te vinden op de website van de Europese Commissie.