4.3 Zijn de te monitoren indicatoren relevant en meetbaar?

Waarom is dit van belang?

Na het bepalen van de informatiebehoefte moeten er praktische indicatoren gezocht worden die passen bij deze informatiebehoefte om een goed beeld te geven van de prestaties.

Hoe kan dit het beste bereikt worden?

Indicatoren kunnen worden ingedeeld naar eigenschappen die belangrijk zijn voor de rapportage. De volgende afbeelding licht dit toe:

monitoren van indicatoren

(Bron: Global Compact: How to do business with respect for Human Rights)

Er zijn zogenaamde kwantitatieve en kwalitatieve indicatoren. Kwantitatieve indicatoren kunnen nauwkeurige vergelijkingen geven en zijn vaak gemakkelijker in een huidig systeem te integreren. Maar omdat de impact op mensenrechten moeilijk te kwantificeren is, zijn ook de kwalitatieve variabelen belangrijk voor het monitoren van de voortgang op voldoen aan het mensenrechtenbeleid.

Een goede manier om te starten met het samenstellen van de selectie van te monitoren indicatoren is door te inventariseren welke indicatoren al worden gebruikt. Een voorbeeld van een indicator die binnen een onderneming vaak bestaat is het aantal ARBO-klachten of het aantal ziektedagen per medewerker.

Het Global Reporting Initiative is een goede bron wanneer naar relevante indicatoren wordt gezocht. In de GRI4 Implementation Manual worden aanknopingspunten gegeven voor het ontwikkelen van indicatoren op het gebied van mensenrechten. De mensenrechtenindicatoren van GRI worden besproken in Stap 6 paragraaf 2.


Ook in de selectie van indicatoren voor het monitoringproces moet rekening gehouden worden met de situaties en acties van ketenpartners. De ketenverantwoordelijkheid houdt in dat uw bedrijf ervoor verantwoordelijk is om mogelijk misstanden in uw keten te voorkomen of de impact ervan te mitigeren. Het is dus belangrijk om in het monitoringproces hier rekening mee te houden. Voorbeelden van indicatoren die betrekking hebben op ketenpartners zijn selectiecriteria voor nieuwe partners, aantal mensenrechtenschendingen van de partner of een andere variabele waarover de partner rapporteert.

Vragen die gesteld kunnen worden nadat de indicatoren zijn ontwikkeld of geselecteerd zijn:

  • Have we developed indicators that incorporate relevant trends and patterns, feedback from local staff and predictive behaviours?
  • Do our indicators capture our responses to impacts on potentially vulnerable groups and differential impacts on men and women?
  • What qualitative indicators do we need to ensure that we are interpreting quantitative data accurately, particularly regarding the ‘absence’ of grievances?