Supply chain auditplan

Het SAI-ICCO rapport over het bewaken van mensenrechten in de gehele keten geeft handvatten voor het opstellen van een Supply Chain Audit plan. Het bestaat uit de volgende stappen:

  1. In kaart brengen van de gehele keten (zie ook Stap II)
  2. Opstellen van een risicoanalyse (zie ook Stap II)
  3. Opstellen van selectiecriteria. Er moeten enkele strategische beslissingen genomen worden, bijvoorbeeld welke risico’s gecontroleerd gaan worden. De afweging tussen de grootste risico’s en de mate van impact is hiervoor bepalend. Belangrijk is dat over een langere periode de totale toeleveringsketen gecontroleerd is. Ook moet besloten worden een nieuwe ketenpartner wordt gecontroleerd voordat er met hem een contract wordt afgesloten.
  4. Selecteren bij welke ketenpartner een bedrijf welke onderdelen gaat controleren.
  5. Oprichten van een auditteam. Hierbij kan er worden gekozen voor een intern auditteam of een extern ingehuurd auditteam. Wanneer voor een intern auditteam wordt gekozen, zullen de eigen medewerkers getraind en gecertificeerd moeten worden. Als er voor een externe partij wordt gekozen moet de kwaliteit van deze partij gewaarborgd of ontwikkeld worden. Bij een gemengd team van internen en externen moeten er duidelijk afspraken gemaakt worden over verdeling van taken en verantwoordelijkheden.
  6. Ontwikkelen van procedures en protocollen voor de audit. Gebruik hiervoor bijvoorbeeld de toolkit dit in het SAI-ICCO rapport wordt gegeven. (p 114)
  7. Bepalen wat het bedrijf doet bij het signaleren van problemen. Hierbij moet onderscheid gemaakt worden tussen geïsoleerde en structurele problemen. Met de toeleverancier moet afgesproken worden wat voor herstelacties bij problemen worden uitgevoerd.
  8. Alert blijven bij de opvolging van de ketenpartner en beoordelen of eventueel een herhalingsaudit nodig is. Er moet beleid worden opgesteld voor het opvolgen van acties. Ook hiervoor biedt het SAI-ICCO rapport een toolkit. (p 118)
  9. Beoordelen van en rapporteren over de ketenpartner. Belangrijk is dat teruggekoppeld wordt aan de ketenpartner hoe deze presteert. Deze informatie over ketenpartners is ook voor sectorgenoten heel nuttig.