Stap 4 Monitoren voortgang en resultaten

Waarom is monitoren nodig?

Het continu volgen van de voortgang (Monitoring) is noodzakelijk wil een bedrijf weten of zijn beleid op mensenrechtengebied optimaal wordt uitgevoerd en of er adequaat op geïdentificeerde risico’s is gereageerd. Monitoring helpt ook om voortdurend het beleid en instrumentarium te verbeteren. Risico’s voor mensenrechten kunnen ook gaandeweg veranderen doordat de activiteiten van ondernemingen en de context waarin deze plaatsvinden veranderen.

Doel van monitoring van mensenrechten

 • voorkomen of beperken van mensenrechtenschendingen;
 • voorkomen van herhaling door het identificeren van trends en patronen;
 • extern en intern verantwoording afleggen.

Betrokken afdelingen

Afhankelijk van de scope en inrichting van het monitoringproces zijn de volgende afdelingen in de organisatie betrokken:

 • MVO
 • Inkoop
 • KAM/QSHE / Compliance
 • Ketenbeheer
 • Control

Checklist

 1. Wordt de juiste informatie gemonitord?
 2. Zijn belanghebbenden betrokken in het monitoringproces?
 3. Zijn de te monitoren indicatoren relevant en meetbaar?
 4. Worden de juiste monitoringinstrumenten gebruikt?
 5. Wat wordt gedaan met de uitkomst van het monitoren?