3.2 Is er een goed MVO-team voor de implementatie en uitvoering?

Waarom is dit belangrijk?

Het mensenrechtenbeleid en de coördinatie op de uitvoering ervan is vaak belegd in de MVO-afdeling in grote ondernemingen, of bij de MVO verantwoordelijke in kleinere ondernemingen. Deze afdeling of persoon faciliteert het MVO-team waarin ook personen van andere relevante afdelingen aanschuiven om samen het beleid te operationaliseren.

Hoe kan dit het beste gedaan worden?

Het MVO-team staat centraal in de implementatie van respectvol beleid voor mensenrechten. Belangrijk is dat dit team genoeg mandaat heeft om veranderingen door te voeren. Verschillende relevante afdelingen (deels afhankelijk van de uitkomst van de risicoanalyse in Stap II) maken deel uit van dit team. De omslag naar het meer mensenrechtenbewust handelen vindt in deze afdelingen plaats:

  • HRM
  • Inkoop en ketenbeheer
  • KAM

Het MVO-team maakt met deze afdelingen afspraken over een plan van aanpak met afrekenbare doelen om de verantwoordelijkheid goed vorm te geven. Deze vloeien voort uit beleid en de doelen die door het hoger management zijn opgesteld (Stap I). De mogelijkheden voor het creëren van afrekenbare indicatoren komt in Stap IV nader aan bod.

Wat voor acties de bovenstaande afdelingen kunnen uitvoeren om zo mensenrechten verder te verankeren in de organisatie wordt in de paragraaf 3,4, en 5 beschreven.