2.1 Duidelijk beeld risico's

Waarom is dit nodig?

Er mag niet zomaar vanuit worden gegaan dat respect voor de mensenrechten in de eigen activiteiten van de onderneming gewaarborgd is. Bedrijven kunnen in alledaagse bedrijfssituaties een negatieve invloed hebben op mensenrechten. Bijvoorbeeld als ze liever geen etnische minderheden in dienst nemen, of als ze werknemers onvoldoende voorbereiden op het werken met gevaarlijke stoffen, waardoor risico’s ontstaan voor henzelf of voor omwonenden.

Hoe kunnen mensenrechtenrisico’s in kaart worden gebracht?

De Europese Commissie heeft een vragenlijst opgesteld waarmee bedrijven kunnen bepalen of een bedrijf bij zijn normale bedrijfsactiviteiten risico loopt op mensenrechtenschendingen. Deze risico’s hebben vooral betrekking op de risico’s voor werknemers. De meeste situaties in deze vragenlijst zijn in Nederland en andere EU-lidstaten al wettelijk geregeld. Door zich aan de wet te houden en alleen zaken te doen met relaties die dat ook doen, is een bedrijf al een heel eind op de goede weg.

Uitgebreide vragenlijst

Het Deens mensenrechteninstituut heeft een uitgebreidere checklist ontwikkeld die naast de mogelijke risico’s voor werknemers ook ingaat op de risico’s voor omwonenden en andere stakeholders. Daarnaast zijn er veel sectorale tools en risicochecks (denk aan EU sector studies, etc).