2.5 Is duidelijk wat de meest prangende risico’s zijn?

Waarom is dit nodig?

Bij de aanpak van mogelijke risico’s is het onvermijdelijk om prioriteiten te stellen. Dat aan bepaalde zaken prioriteit wordt gegeven betekent niet dat andere zaken minder van belang zijn of dat het ene recht meer van belang zou zijn dan het andere. Het is vooral bedoeld om de activiteiten te faseren.

Hoe kunnen prioriteiten gesteld worden?

Een aantal mogelijke overwegingen hierbij is:

  • In welk land zijn het risico voor betrokkenheid bij mensenrechtenrisico’s het grootst (b.v. Birma)?
  • Welke rechten lopen de grootste kans op inbreuken (b.v. kinderarbeid)?
  • Welke activiteiten brengen de meeste risico’s voor anderen met zich mee (b.v. toeleveranciers van T-shirts)?
  • Wat is de frequentie van de risico’s (hoe groot is de kans dat het risico’s daadwerkelijk tot schending leidt?)
  • Wat is de ernst van het risico (bv ten aanzien van onomkeerbaarheid)

Risicokaart

Prioriteiten kunnen worden gesteld met behulp van een risicokaart. Deze heeft aan de ene kant als ingang de verschillende bedrijfsactiviteiten en aan de andere kant de verschillende stakeholders (bijvoorbeeld interne werknemers, werknemers toeleveranciers, omwonenden fabrieken of belangrijke toeleveranciers, eventuele kwetsbare groepen). Deze kaart kan worden opgesteld in gesprekken met interne en externe deskundigen. Kleuren zoals, rood in onderstaande tabel, kunnen aangeven welk risico het meest dringend is.

meest prangende risico

Bepalen welk risico het meest dringend is, wordt gedaan aan de hand van het toekennen van een likelihood (kans op plaastvinden) en severity (ernst van het potentiele voorval). Deze twee dimensies kunnen in een ‘heat map’ tegen elkaar worden afgezet. De impacts die hoog scoren op beide van deze factoren hebben de grootste prioriteit om op te handelen.

Risico bepalen aan de hand van een heat map

Een andere veel toegepaste manier voor het zoeken naar prioritering is door middel van het bepalen van de materialiteit (zoals ook het GRI doet) in een materialiteitsmatrix. Maar let op: deze manier gaat voorbij aan de ernst van een impact, maar kijkt puur naar belangen voor stakeholders en het bedrijf. Daarnaast wordt in deze analyses vaak op een hoger niveau geanalyseerd wat MVO risico’s en wordt geen slag gemaakt naar concrete impacts.

>> Stap 3 Verankering