1.8 Zijn uw zakelijke relaties en andere stakeholders op de hoogte?

Waarom is dit belangrijk?

Het ligt voor de hand dat uw bedrijf aan zijn zakenrelaties duidelijk maakt hoe het met respect voor mensenrechten zaken wil doen. In de meeste gevallen gaat het daarbij om toeleveranciers. Maar ook afnemers, klanten wilt u informeren.

Hoe kunt u dit het beste doen?

U kunt een paragraaf over mensenrechten opnemen in uw inkoop- respectievelijk verkoopvoorwaarden. Het ligt voor de hand om deze te baseren op de fundamentele arbeidsnormen van de ILO:

  • de vrijheid van vakvereniging en de effectieve erkenning van het recht op vrije onderhandelingen (schending van deze vrijheden gaat vaak gepaard met gewelddadige onderdrukking van vakbondsactivisten);
  • het uitbannen van alle vormen van dwangarbeid;
  • het effectief afschaffen van kinderarbeid;
  • het uitbannen van discriminatie in beroep en beroepsuitoefening.

Verder zijn afspraken over een veilige werkomgeving (health and safety standards), fatsoenlijke lonen e.d. relevant. Deze beginselen kunnen worden ‘vertaald’ in bepalingen over de vrijheid op het werk, humane behandeling van werknemers etc.

Van belang is dat de juiste prikkels worden gegeven om aan de inkoopvoorwaarden te voldoen. Last minute opdrachten en lage prijzen kunnen bijvoorbeeld een prikkel zijn om het minder nauw te nemen met arbeidsnormen ten koste van de betrokken werknemers.

Wanneer een partij weigert de in- of verkoopvoorwaarden te ondertekenen kan navraag worden gedaan waarom niet wordt getekend. Als blijkt dat de afnemer of leverancier met een bepaalde passage een probleem heeft kan aan andere leveranciers of afnemers worden voorgelegd hoe zij deze moeilijkheid hebben ondervangen. Door het opstarten van deze discussie worden de in- en verkoopvoorwaarden van het bedrijf bijgesteld en versterkt en wordt belangrijke informatie over het functioneren van de ketenpartners verkregen.

Het voordeel van een sectorinitiatief is dat deze werken met een uniforme leverancierscode. Dit is zowel voor de bedrijven als voor hun toeleveranciers makkelijk.

Meer informatie