1.4 Is er goed gekeken naar hiaten in het bestaande beleid?

Waarom is dit nodig?

Vaak hebben bedrijven al een expliciete verwijzing naar mensenrechten in hun uitgangspunten of algemeen MVO-beleid opgenomen. Het respect voor mensenrechten maakt bijvoorbeeld deel uit van de zeven MVO-principes van ISO 26000. Het is dus handig om na te gaan of het nodig is om de uitgangspunten voor het mensenrechtenbeleid verder uit te werken of te expliciteren binnen het bestaande kader.

Uitbreiden bestaand beleid

Mensenrechten komen vaak impliciet en gefragmenteerd aan bod in bestaand beleid. Te denken valt aan het ARBO-beleid, diversiteitsbeleid, beleid ten aanzien van productveiligheid en relaties met lokale gemeenschappen. Ook hierbinnen kan bekeken worden hoe de uitgangspunten voor mensenrechtenbeleid expliciet kunnen worden gemaakt.

Hoe zijn de hiaten te vinden?

  • Global Compact heeft een Global compact self assessment ontwikkeld waarmee bedrijven bestaand beleid kunnen evalueren.
  • Ook stap 2 van de MVO Steps Tool geeft aan hoe bedrijven hun bedrijf op MVO-gebied kunnen doorlichten.
  • De Europese Commissie geeft zes voorbeelden van MKB-bedrijven die bezig zijn met mensenrechten. In deze voorbeelden wordt telkens aangegeven wat bedrijven al deden, waarop ze kunnen voortbouwen, en wat ze anders zijn gaan doen nadat ze hun mensenrechtenbeleid hebben geëxpliciteerd.
  • Om hiaten te vinden kan het ook helpen om het mensenrechten hoofdstuk van de OESO-richtlijnen te lezen of de gids How to do business with respect for Human Rights door te nemen.