1.6 Is de beleidsverklaring voldoende specifiek?

Waarom is dit belangrijk?

Een verklaring dat het bedrijf mensenrechten respecteert wint aan kracht naarmate het bedrijf in staat is:

  • dit te vertalen in concrete beleidsdoelen
  • aan te geven hoe het denkt deze te kunnen bereiken

Hoe kan de verklaring specifieker worden gemaakt?

Een beleidsverklaring bevat meestal vier onderdelen:

  1. Een algemene intentie/verbinding om mensenrechten te respecteren.
  2. Een verwijzing naar de relevante mensenrechtenbronnen/verdragen zoals de universele VN-verklaring over de rechten van de mens en de ILO-conventies.
  3. Een gedeelte waarin de intentie om de mensenrechten te respecteren verder is uitgewerkt.
  4. Een gedeelte waarin kort wordt aangegeven hoe de beleidsverklaring wordt geïmplementeerd en wie daarbij betrokken is.

Voor het derde onderdeel is natuurlijk van belang dat het bedrijf een indruk heeft van de mensenrechten in de sector en goed heeft gekeken naar de mogelijke hiaten in het bestaande beleid (paragraaf 4).

Stap 2 van de MVO Steps Tool geeft aan hoe een bedrijf doelen op het terrein van MVO kan ontwikkelen.

Voorbeelden