1.9 Zijn er afspraken om de relevantie van de beleidsverklaring actueel te houden?

Waarom is dit belangrijk?

Het effect dat een bedrijf kan hebben op mensenrechten is mede afhankelijk van de context waarin het bedrijf opereert. Die context kan veranderen. Ook de activiteiten van het bedrijf kunnen veranderen. Dat kunnen redenen zijn om de relevantie van de beleidsverklaring op gezette tijden tegen het licht te houden. Daarbij is ook de monitoring van het beleid van belang en de informatie die bijvoorbeeld op basis van een klachtenmechanisme naar voren komt.

Hoe kan dit het beste gebeuren?

De relevantie van de beleidsverklaring kan jaarlijks intern kort geëvalueerd worden. Vervolgens kunnen beide eveneens jaarlijks besproken worden in het management- resp. afdelingsoverleg en met de (E)OR en andere belanghebbenden.

Daarnaast kan uit het Monitoring proces naar voren komen dat een aanpassing van het mensenrechtenbeleid nodig is. In Stap 4 wordt nader ingegaan op het proces van monitoring en ook op het bijsturen van beleid als uitkomst hiervan.

>> Stap 2 Risicoanalyse