Energiebesparing in industrie en agrosectoren

Door energie efficiënt te gebruiken, kunnen bedrijven hun kosten verlagen. Dit is goed voor hun de concurrentiepositie. Daarnaast is het vaak een kosteneffectieve aanpak van het klimaatprobleem.

Bedrijven die niet deelnemen aan het Europese Emissiehandelssysteem (ETS) zijn volgens de Wet milieubeheer verplicht besparende maatregelen te nemen. Het gaat om maatregelen die zich binnen vijf jaar terugverdienen. Via deelname aan meerjarenafspraken (MJA3) kan een bedrijf hieraan op systematische wijze invulling geven. De bedrijven die onder het Europese Emissiehandelssysteem vallen, hebben vrijwillig afspraken gemaakt binnen het MEE-convenant (Meerjarenafspraak Energie Efficiency).Ook dat gaat over maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder. Deelname aan het convenant is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Voor de glastuinbouw geldt de besparingsplicht van de Wet milieubeheer niet. Daar wordt een systeem gehanteerd met een jaarlijks CO2-plafond.

Ambitie

Het bedrijfsleven wil internationaal leidend zijn en blijven op het terrein van energie-efficiëntie en zo:

  • een bijdrage leveren aan de verduurzaming van de economie
  • de kwetsbaarheid voor fluctuaties in de energieprijs verminderen
  • werkgelegenheid behouden en nieuwe banen creëren
  • de concurrentiepositie op de internationale markt behouden en waar
  •  mogelijk verbeteren.

In het Energieakkoord zijn voor de industrie en agrosectoren afspraken gemaakt die tot 34 PJ bijdragen aan de beoogde energiebesparing van 100 PJ in 2020 

Aanpak

  • Bedrijven nemen verantwoordelijkheid voor energiebesparing.
  • Daarom zijn ondernemerschap, visie en systematische aandacht voor het verbeteren van de energieproductiviteit nodig.
  • Het Rijk, provincies, gemeenten en het Expertisecentrum Energiebesparing ondersteunen bedrijven hierbij actief.
  • Handhaving van de Wet milieubeheer krijgt in dit kader prioriteit.
Kassencomplex in Bommelerwaard.
Kassencomplex in Bommelerwaard. | © Branko de Lang

Energiebesparing in de industrie en agrosectoren

Energiebesparing in de industrie en agrosectoren