De Borging

Een akkoord ondertekenen is één stap. Garanderen dat het ook wordt uitgevoerd is een tweede. Daarvoor is een Borgingscommissie ingesteld.

Uitgangspunt bij die uitvoering is dat:
  • Elke partij verantwoordelijk is voor de toebedachte taken.
  • Partijen gezamenlijk de verantwoordelijkheid nemen voor een succesvolle uitvoering en uitwerking van de afspraken, inclusief maatschappelijke betrokkenheid.

Om te borgen dat de doelen van het akkoord worden gehaald hebben partijen in 2013 afgesproken om binnen de Sociaal-Economische Raad een permanente commissie op te richten. Die kreeg met een brede samenstelling en volwaardige deelname van alle bij het Energieakkoord betrokken partijen, inclusief de overheid.

Ed Nijpels is benoemd als onafhankelijke voorzitter van deze commissie. Alle partijen die ondertekenden zitten erin. De commissie komt regelmatig bij elkaar om met elkaar de voortgang te bespreken. Maatregelen worden bijgesteld als dat nodig is om de doelen te halen.

De taken

De Borgingscommissie heeft de volgende taken: Bewaken, aanjagen, bijsturen en zicht houden op de Toekomstagenda.

  • Bewaken van de voortgang en verwerken van de afspraken: Bekijk hier de jaarlijkse voortgangsrapportages.
  • Aanjagen. Als afspraken vertraging oplopen ondersteunt de commissie de organisaties en geeft adviezen om het tempo erin te houden.
  • Bijsturen. Als afspraken tekort schieten waardoor de doelen niet gehaald worden, overlegt de commissie met de partijen over bijsturing en aanvullende maatregelen. Dit komt terug in de jaarlijkse uitvoeringsagenda. Kijk hier de uitvoeringsagenda’s.
  • Toekomstagenda. Klimaatbeleid stopt niet in 2023. De commissie zorgt ook dat de agenda aansluit bij lange termijndoelstellingen in 2030. Dat gaat over nationale én internationale afspraken.

Samenstelling Borgingscommissie

Elke partij die het akkoord ondertekende heeft een plek in de Borgingscommissie.

De jaarlijkse voortgang

De Borgingscommissie stelt elk jaar een voortgangsrapportage op waarin over de belangrijkste acties en resultaten wordt gerapporteerd.

Elk jaar beoordeelt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in de Nationale Energie Verkenning (NEV) of de uitvoering op schema ligt om de doelen te halen.

Op basis van de eigen inzichten en de jaarlijkse NEV overweegt de Borgingscommissie elk jaar de bijstelling van maatregelen om de doelen te halen. Het bijgestelde maatregelenpakket legt de Borgingscommissie elk jaar vast in een uitvoeringsagenda voor het komende jaar.

Alle afspraken en resultaten zijn terug te vinden in de database van het Energieakkoord.

Energieakkoord cirkel: Uitvoeren, Borgingsproces, Voorgangsrapportage, Aanvullende afspraken.

Ed Nijpels © Christiaan Krouwels

Ondertekenende organisaties Energieakkoord

Ondertekenende organisaties Energieakkoord - logos

Ondertekenende organisaties Energieakkoord - logos