Vijf jaar Charter Diversiteit: 250 ondertekenaars

Het Charter Diversiteit bestaat vijf jaar én bereikte onlangs de mijlpaal van 250 ondertekenaars! Een mooi moment om terug te kijken op de successen en vooruit te blikken op wat komen gaat.

250 ondertekenaars
Harry van de Kraats, voorzitter van de Raad van Advies van Diversiteit in Bedrijf
De 250 Charterondertekenaars vormen samen een vruchtbaar netwerk van koplopers dat elkaar en anderen motiveert en inspireert.
– Harry van de Kraats, voorzitter van de Raad van Advies van Diversiteit in Bedrijf

 

Hoe het allemaal begon

Het Charter Diversiteit komt voort uit het Landelijk Overleg van Minderheden (LOM), waar Alice Odé, projectleider van Diversiteit in Bedrijf, indertijd werkzaam was. Toen het LOM werd opgeheven, zochten de samenwerkingsverbanden van minderheden een instrumentarium om ongelijkheid op de arbeidsmarkt aan te pakken. Ze kwamen op het idee van een Nederlands Charter Diversiteit tijdens een bijeenkomst in Frankrijk. Alice: “Een ambtenaar van het Franse ministerie van werkgelegenheid had het daar over het succes van het Franse Charter Diversiteit. Toen wisten we meteen: met dít instrument kunnen we een cultuuromslag binnen Nederlandse bedrijven realiseren.”

In Nederland ging Alice vastberaden aan de slag om werkgevers en de politiek te overtuigen van de kracht van een Charter Diversiteit. Daarbij kreeg ze hulp van een aantal ambassadeurs, waaronder L’Oréal en Sodexo, die in Frankrijk al waren aangesloten bij het Chartre de la diversité en de grote meerwaarde ervan inzagen. Ook minister Asscher (PvdA) was overtuigd. Nadat de Sociaal-Economische Raad (SER) het Charter Diversiteit presenteerde in haar advies ‘Discriminatie werkt niet’ werden de plannen realiteit.

Op 2 juli 2015 werd het Charter Diversiteit gelanceerd als speerpunt van het project Diversiteit in Bedrijf tijdens een feestelijke bijeenkomst in het SER-gebouw. Diversiteit in Bedrijf werd officieel gepresenteerd als initiatief van de Stichting van de Arbeid. Nederland was daarmee het 16e land dat zich aansloot bij het European Platform of Diversity Charters.

Groepsfoto van alle eerste ondertekenaars
Minister Asscher in gezelschap van de eerste groep ondertekenaars: ABNAMRO, Asito, Gemeente Amsterdam, CNV, De Nieuwe Zorg Thuis, Gemeente Den Haag, EY, FNV, Hotel Court Garden, Stichting Humanitas, IBM, L’Oréal, Pameijer, Politie Nederland, PostNL, Gemeente Rotterdam, Schiphol Group, Shell, Sodexo, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Gemeente Utrecht en Zeeland Refinery/Total.

Successen van het Charter Diversiteit

De kracht van het Charter Diversiteit is dat het niet louter gaat om het zetten van een handtekening. Van Charterondertekenaars wordt ook echt actie verwacht om diversiteit en inclusie op de eigen werkvloer te bevorderen. Van de huidige 250 ondertekenaars hebben 178 een Plan van Aanpak ingediend waarin hun ambities op het thema zijn uitgewerkt. Uit het laatste monitoringsrapport blijkt dat de meerderheid van de ondertekenaars hun doelstellingen behaalt.

Door de brede insteek van diversiteit, bepalen bedrijven zélf hun focus en kunnen deze ook bijstellen. Terwijl in 2018 de meeste Charterondertekenaars inzetten op gender, is de focus nu verschoven naar de in- en doorstroom van mensen met een migratieachtergrond. Ook investeren steeds meer bedrijven op meerdere dimensies van diversiteit (waaronder leeftijd, LHBTI+ en arbeidsvermogen) en brengen die met elkaar in verband. Aanvankelijk ging het om het aantrekken van diversiteit. Tegenwoordig staan diversiteit en inclusie steeds meer in het centrum van de bedrijfsvoering: zorgen voor een inclusief werkklimaat waar verschillen optimaal benut worden.
Het Charter Diversiteit is uitgegroeid tot een gemeenschap waarbinnen bedrijven werken aan een inclusieve arbeidsmarkt, elkaar motiveren, inspireren en van elkaar leren. Van bedrijven die een eerste stap zetten op weg naar diversiteit in hun personeelsbestand tot bedrijven die hiermee al jarenlang ervaring hebben; elk bedrijf kan aansluiten bij het Charter Diversiteit. Ieder jaar ontvangen twee bedrijven met een innovatieve, effectieve en overdraagbare best practice de Award Diversiteit in Bedrijf. Door concrete praktijkvoorbeelden aan wetenschappelijke inzichten te koppelen, stelt Diversiteit in Bedrijf kennis beschikbaar die bedrijven direct kunnen toepassen en geeft het advies op maat. Meerwaarde is dat ook inzichten uit de andere 25 landen die zijn aangesloten bij het European Platform of Diversity Charters daarin worden meegenomen.

Groepsfoto winnaar ABN AMRO

Steeds weer verder

De ambities in 2015 waren hoog en inmiddels is er veel tot stand gebracht. Ambities en plannen zijn er ook voor de komende jaren. Omdat de lokale context cruciaal is voor de invulling van diversiteit en inclusie, wil Diversiteit in Bedrijf meer regionale of stedelijke gemeenschappen opbouwen van bedrijven en organisaties die inclusief werkgeverschap als norm uitdragen. Het zou geweldig zijn als over vijf jaar iedere grote stad een loket voor diversiteit heeft als Amsterdam – Divers & Inclusief.

In vijf jaar tijd hebben we veel praktische en wetenschappelijke kennis verzameld over diversiteit en inclusie. Die kennis vergaren we nu tijdens het onderzoeksproject ‘Het moet wel werken’, een samenwerking met de Universiteit Utrecht en de Nederlandse InclusiviteitsMonitor (NIM). In de toekomst willen we steeds meer evidence based gaan werken om beter zicht te krijgen op welke maatregelen effectief zijn in welke context.

Daarnaast wil Diversiteit in Bedrijf de komende jaren haar impact verder vergroten door bedrijven of organisaties aan te sporen zaken te doen met leveranciers en klanten bij wie diversiteit en inclusie ook hoog in het vaandel staan.

Groepsfoto start van Divers en Inclusief
Amsterdam – Divers & Inclusief gaat van start. V.l.n.r. Willeke Passmore (Passmore Projects), Latifa Zian (Gemeente Amsterdam), Serginho Stekkel (Stekks &Co), Alice Odé (Diversiteit in Bedrijf), Hussein Adam Dia (Diversiteit in Bedrijf), Joris Bruinsma (Gemeente Amsterdam).

Krachten bundelen

Sinds begin 2020 wordt het Charter Diversiteit niet meer gefaciliteerd door de Stichting van de Arbeid, maar door de Sociaal-Economische Raad.

Mariëtte Hamer, SER-voorzitter en lid van de Raad van Advies van Diversiteit in BedrijfDe SER start dit jaar met een groot programma om bedrijven en organisaties te ondersteunen daadwerkelijk vorm te geven aan gender- en culturele diversiteit in de top en subtop. Bedrijven worden geholpen bij het opzetten, uitvoeren en monitoren van hun plannen. Diversiteit in Bedrijf en SER Topvrouwen spelen hierin een belangrijke rol. Elk bedrijf en elke organisatie kan stappen zetten naar meer inclusie en diversiteit.
- Mariëtte Hamer, SER-voorzitter en lid van de Raad van Advies van Diversiteit in Bedrijf.

Slechts een gering aantal posities in besturen of aan de top van een bedrijf wordt ingenomen door mensen met een niet-westerse migratieachtergrond. Mensen met een beperking komen heel moeilijk aan een baan en zelfs een evenredige man-vrouwverhouding, die al zoveel jaren op de agenda staat, is nog niet bereikt. Door krachten te bundelen met de SER en samen een nieuwe norm te stellen, groeien we toe naar een werkelijk inclusieve arbeidsmarkt.