LKCA: op weg naar een inclusieve cultuursector

Op donderdag 18 februari tekende directeur Sanne Scholten namens het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) het Charter Diversiteit. Het LKCA zet zich in om culturele en creatieve ontwikkeling voor iedereen mogelijk te maken, ongeacht culturele achtergrond, gender, beperking, seksuele oriëntatie, religie, sociaaleconomische status, opleidingsniveau of leeftijd. Dit doet het LKCA door kennis en inzicht te leveren, ook op het gebied van diversiteit en inclusie. Zo is het sinds 2019 penvoerder van de Code Diversiteit & Inclusie en stimuleert het diversiteit en inclusie in de sector onder andere door middel van trainingen en masterclasses.

Shivan Shazad (Diversiteit in Bedrijf), Ӧmer Kaya (LKCA) en Sanne Scholten (LKCA).
Sanne Scholten is zich er terdege van bewust dat het bevorderen van diversiteit en inclusie in de sector alleen kan samengaan met een eigen organisatie die inclusief is. Het LKCA vervult daarbij een voorbeeldrol: “Wij ondersteunen een breed werkveld in de cultuursector en werken aan cultuur voor iedereen. Daarom willen we een afspiegeling van de samenleving zijn. Andere culturele organisaties zijn ons al voorgegaan met ondertekenen. Dat juichen we toe en we hopen dat anderen volgen”, aldus Scholten.

In haar 4,5 jaar als directeur is ze al langer bezig met het stimuleren van diversiteit in de eigen organisatie. Aanvankelijk lag daarbij de focus op toegankelijkheid. De laatste jaren is er ingezet op het creëren van meer bewustwording en draagvlak over dit onderwerp aan de hand van allerlei projecten. Zo heeft een groep vertegenwoordigers van afdelingen zelf de inclusiescan ingevuld van de Code Diversiteit & Inclusie. Daarnaast zijn er meerdere medewerkerssessies georganiseerd over het onderwerp, is er een gesprek gevoerd met medewerkers over inclusief handelen en hebben ze gezamenlijk de privilege walk gedaan.

Het ondertekenen van het Charter komt voor Scholten dan ook op een logisch moment: “We hebben de afgelopen jaren al stappen gezet wat betreft diversiteit en ook gewerkt aan een inclusieve bedrijfscultuur. Het verder vergroten van de diversiteit is voor de komende jaren belangrijk.” Dit wil Sanne Scholten realiseren door de komende jaren meer jonge mensen, mannen, mensen met een beperking en mensen met een biculturele achtergrond aan te trekken.