Best practice: NTR

In deze rubriek belichten wij regelmatig een Charterondertekenaar die een in het oog springende actie uitvoert op het gebied van diversiteit en inclusie (D&I). Deze maand zetten we de schijnwerpers op de publieke omroep NTR vanwege hun integrale aanpak.

Advertentie 'werken bij NTR'
Diversiteit in de media is essentieel om tot inclusieve en genuanceerde beeld- en meningsvorming te komen. Voorwaarde is wél dat mediamakers zich bewust zijn van de (onbewuste) vooroordelen in de verhalen die ze vertellen en de beelden die ze delen in hun programma’s.

Een sleutel tot meer diversiteit in programma’s is meer diversiteit binnen de redacties. Onderzoek toont echter aan dat diversiteit op de werkvloer van de Nederlandse media achterblijft. Zo blijkt uit een onderzoek van het Commissariaat voor de Media (2019) dat alleen al de kwantitatieve en kwalitatieve representatie van vrouwen in de media lager is dan die van mannen. Uit een analyse van 262 programma’s bleek dat maar 36,6% van de in beeld gebrachte personen vrouw is. Daarvan komen vrouwen het minst aan het woord als correspondent (23,1%) of als nieuwsexpert (33,3%). Ook wordt de deskundigheid van vrouwen eerder verbonden aan sociale thema’s dan aan onderwerpen die gaan over politiek, economie of sport.

D&I: zowel intern als naar buiten toe

Voor de NTR is diversiteit niets nieuws. Volgens Frans Jennekens, projectleider diversiteit bij de NTR, heeft de omroep sinds 1995 de wettelijke taak om tot meer diversiteit in het programma-aanbod te komen. Allang geleden is de NTR ook tot de conclusie gekomen dat diversiteit binnen de redacties bijdraagt aan innovatie in de organisatie. Sinds een aantal jaren is D&I daarom een strategisch en integraal onderdeel van het beleid binnen alle geledingen van de organisatie:

“Het gaat hier dus écht om het interne bedrijfsklimaat én de uitingen van de NTR. Ik denk dat de NTR hierin uniek is in omroepland, omdat we dit ook hebben afgesproken met alle geledingen en overlegorganen binnen het bedrijf. Of het nou gaat om onze marketingprioriteiten, ons wervings- en selectiebeleid, onze programma’s, onze medewerkers, onze feestdagen of het varkensvleesloze aanbod in onze kantines. In principe willen we dat iedereen zich zoveel mogelijk herkent in ons en zich ook zoveel mogelijk thuis voelt bij ons” aldus Jennekens.

Elke afdeling heeft eigen doelstellingen voor D&I. Bij P&O gaat het vooral over de werving en selectie van meer diverse medewerkers, met als doel om tot een betere afspiegeling te komen van de bevolking. De NTR heeft hiervoor de wervings- en selectieprocedures gescreend op bias. Er wordt onder andere gelet op genderneutraal taalgebruik. De vacatureteksten worden tegen het licht gehouden en de NTR kijkt waar de teksten teveel een ‘stereotype mannelijke of vrouwelijke’ context hebben.

Ook de selectiecriteria verschuiven. De eis van een HBO+-opleiding wordt niet altijd meer stringent toegepast. Daarnaast proberen teamsamenstellers jonge medewerkers, al dan niet met een bi-culturele achtergrond, van wie het contract afloopt, toch weer intern te plaatsen.

Groepsfoto van de Charterbijeenkomst mediasector

Monitoren en reflecteren

De focus bij de verschillende programma-afdelingen ligt op de representatie van uiteenlopende groepen uit de samenleving en een aanbod met verschillende perspectieven. De NTR ondersteunt en monitort dit met jaarlijkse onderzoeken. Daarnaast wordt gewerkt met klankbordgroepen die twee keer per jaar samenkomen en vooral reflecteren op diversiteit en levensbeschouwing in de programma’s. De klankbordgroepen bestaan uit betrokken kijkers met vaak een niet-westerse achtergrond en van verschillende leeftijden. Jennekens licht toe: “Hun adviezen zijn niet bindend maar wél waardevol. Soms leiden ze ook tot programma’s die we anders niet gemaakt zouden hebben of waarvoor we een andere insteek gekozen zouden hebben.”

De NTR heeft ook een programma-adviesraad die advies geeft aan de directie en hoofdredacteuren over de programma’s die gemaakt worden. Deze adviesraad is breder samengesteld dan de klankbordgroepen en richt zich op de onderwerpen informatie, educatie, kunst en cultuur, en jeugd. Er zitten mensen in uit verschillende geledingen van de samenleving, waaronder deskundigen op het vlak van levensbeschouwing en culturele diversiteit.

Iedereen moet bijdragen

Kortom, deze bedrijfsbrede en integrale aanpak is uiteindelijk essentieel om ervoor te zorgen dat D&I deel gaat uitmaken van het DNA van de omroep, aldus Jennekens: “Het is uiteindelijk de bedoeling dat D&I een vaste waarde is voor iedereen bij de NTR. Om dat elk jaar weer waar te maken moeten we onszelf monitoren en dit ter discussie stellen. Vandaar deze strategische algemene aanpak waaraan iedereen een eigen bijdrage moet leveren. Anders krijgen we het alleen maar op bepaalde terreinen of helemaal niet voor elkaar.”