Monitor Charter Diversiteit 2020: ondanks coronacrisis evenveel of meer prioriteit voor diversiteitsbeleid

Elk jaar laat SER Diversiteit in Bedrijf een onderzoek uitvoeren naar de jaarrapportages van de ondertekenaars van het Charter Diversiteit. Het doel is een beeld te krijgen in hoeverre de Charterondertekenaars hun plan van aanpak in praktijk brengen en welke resultaten zij daarmee boeken. Bekijk nu de resultaten van 2020.

3 personen aan het werk

De ondertekenaars van het Charter Diversiteit rapporteren goede resultaten over hun inzet voor een diverser personeelsbestand en een meer inclusieve bedrijfscultuur. Zij zijn vooral positief over de instroom van de meeste diversiteitsgroepen, de uitvoering en de opbrengsten van diversiteitsbeleid en de ondersteuning door SER Diversiteit in Bedrijf. Charterondertekenaars rapporteren met name een toename van de instroom van medewerkers met een arbeidsbeperking, met een migratieachtergrond, vrouwen en jongeren. Dit zijn ook de dimensies waar Charterondertekenaars vooral op inzetten. Doorstroom en uitstroom worden minder goed gemonitord. Ondertekenaars die dit wel doen, boeken vooral resultaten met doorstroom van vrouwen naar hogere functies. Opvallend is dat, ondanks de coronacrisis, de prioriteit voor diversiteitsbeleid is in 2020 gelijk is gebleven of zelfs toegenomen. Dat blijkt uit de recent verschenen Monitor Charter Diversiteit 2020.

Voor de Monitor 2020 werd een online-enquête uitgezet onder de bedrijven die vóór 1 augustus 2020 het Charter Diversiteit hebben ondertekend èn een plan van aanpak hebben ingediend. Van de benaderde ondertekenaars hebben er 124 aan de enquête meegedaan. Het onderzoek is uitgevoerd door Regioplan Beleidsonderzoek.

 

DE BELANGRIJKSTE CONCLUSIES ZIJN:

  • De coronapandemie heeft in 2020 niet geleid tot een afname van de aandacht voor diversiteit bij de Charterondertekenaars. De coronapandemie is in 2020 wel van invloed geweest op de manier om diversiteit en inclusie onder de aandacht te brengen. Ook nam de druk op het realiseren vaneen inclusief werkklimaat toe.

  • Voor het creëren van een inclusief klimaat laten de resultaten over 2020 een positieve ontwikkeling zien. Bedrijven voeren concrete activiteiten uit voor het creëren van bewustwording en draagvlak en zijn positief over veranderingen in de organisatiecultuur en maatregelen gericht op het betrekken van diverse groepen bij de organisatie.

  • De maatregelen om te komen tot een diverser samengesteld personeelsbestand laten zien dat de aandacht vooral uitgaat naar instroom van medewerkers met een niet-westerse migratieachtergrond, mensen met een arbeidsbeperking/chronische ziekte en vrouwen. Slechts een beperkt aantal ondertekenaars heeft aandacht voor de dimensie leeftijd, en dan met name voor de instroom van jongeren, en lhbti+.

  • Voor de instroom van mensen met een arbeidsbeperking of chronische ziekte en voor vrouwen worden positieve resultaten geboekt. De instroom van mensen met een migratieachtergrond is voor veel bedrijven weliswaar een speerpunt, maar het zicht op de resultaten op dit punt ontbreekt regelmatig. Dit hangt samen met de terughoudendheid van bedrijven om de etnische-culturele achtergrond van personeel te registreren.

  • Er is nog weinig aandacht voor het (inzichtelijk maken van) doorstroom en uitstroom van medewerkers uit diversiteitsgroepen. Dit maakt het diversiteitsbeleid kwetsbaar, omdat het aantrekken van nieuwe medewerkers alleen niet voldoende is om duurzaam tot een diverse organisatie te komen. De aanbeveling is de inzet voor een meer inclusieve organisatie explicieter te verbinden met maatregelen voor het bevorderen van doorstroom en het voorkomen van uitval.

    Lees hier de samenvatting van de Monitor.

    De volledige Monitor Charter Diversiteit 2020 vind je hier.