Het OR-reglement

Een ondernemingsraad (or) moet een reglement maken. Het reglement beschrijft de werkwijze van de or.

Bevoegdheid

De bevoegdheid om het or-reglement vast te stellen, te wijzigen en aan te vullen ligt bij de or. De or kan deze bevoegdheid niet aan anderen overdragen of delen met anderen.

Ondernemer

De or heeft voor het maken of veranderen van zijn reglement geen goedkeuring van de ondernemer nodig. De or moet de ondernemer wel de kans geven om zijn standpunt over het reglement te geven, voordat de or het reglement vaststelt. Ook moet de or een exemplaar van zijn reglement aan de ondernemer geven. Deze verplichting geldt ook wanneer de or zijn reglement aanvult of wijzigt (zie artikel 8 WOR).

Onderwerpen

Wat moet er in een reglement staan? De Wet op de Ondernemingsraden (WOR) geeft de or een aantal verplichtingen mee. De or moet in ieder geval in zijn reglement de kandidaatstelling, verkiezingen, de procedure voor tussentijdse vacatures en de werkwijze van de or regelen(zie artikelen 10 en 14 WOR). Daarnaast is in de wet vastgelegd dat de or op vrijwillige basis andere onderwerpen in zijn reglement mag regelen, zoals het gebruiken van kiesgroepen en de lengte van de zittingsduur.

Er zijn voorwaarden verbonden aan een or-reglement. Zo mag het reglement niet in strijd zijn met de WOR of een goede toepassing daarvan in de weg staan. Daarnaast mag het reglement niet gebruikt worden als overeenkomst tussen een or en ondernemer. Afspraken tussen or en ondernemer worden vastgelegd in een ander document: de ondernemingsovereenkomst (artikel 32 WOR).

Voorbeeldreglement

De SER heeft het Voorbeeldreglement Ondernemingsraden opgesteld. U kunt dat gebruiken als voorbeeld om een reglement te maken voor een or, een centrale ondernemingsraad (COR) of een groepsondernemingsraad (GOR). Het voorbeeldreglement geeft ook inzicht in hoe u commissies instelt.