Nieuwe richtlijn nachtwerk voor bedrijfsartsen

Vanwege de negatieve gezondheidseffecten en de toename van nachtwerk, heeft Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) de richtlijn Nachtwerk en gezondheid gepubliceerd.

Nachtwerk @ Shutterstock

Ongeveer 1.300.000 werknemers (15% van de beroepsbevolking) in Nederland werken soms of regelmatig ’s nachts. Dat aantal stijgt. Langdurig en veelvuldig werken in de nacht kan het dag- en nachtritme van het lichaam verstoren en negatieve gevolgen hebben voor de gezondheid.

  • Slaapproblemen komen anderhalf tot tweemaal vaker voor bij nachtwerkers dan bij dagwerkers.
  • 3% van de diabetes type 2 gevallen kan worden toegeschreven aan vijf jaar nachtwerk. Dat risico neemt toe naarmate men meer jaren nachtwerk verricht. Na 40 jaar nachtdiensten ligt dit percentage op circa 21% van de gevallen
  • Voor hart- en vaatziekten lopen de cijfers op van 4%van de gevallen na vijf jaar tot bijna een kwart na 40 jaar nachtdiensten.

Doelstelling richtlijn nachtwerk en gezondheid

De richtlijn ondersteunt de bedrijfsarts bij de preventie van gezondheidsproblemen bij nachtwerkers. Wanneer sprake is van reeds bestaande gezondheidsproblemen en -klachten, biedt het aanbevelingen om de negatieve effecten van nachtwerk op de gezondheid van werkenden te beperken.

Voor wie is de richtlijn?

De richtlijn is in eerste instantie bedoeld voor bedrijfsartsen. Maar ook anderen kunnen van de richtlijn gebruikmaken, zoals:

  • Verzekeringsartsen in de rol van bedrijfsarts;
  • Arbeidshygiënisten;
  • Arbeids- en organisatiedeskundigen;
  • Verzekeringsartsen in hun toetsende rol in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter;
  • Voor het management van organisaties waar sprake is van nachtwerk, en
  • Voor werkenden zelf.

Wetenschappelijke verantwoording

Voor deze richtlijn is een afzonderlijk achtergronddocument beschikbaar met de wetenschappelijke verantwoording en de onderbouwing bij de aanbevelingen in de richtlijn.

Download de richtlijn ‘nachtwerk en gezondheid’ en het achtergronddocument (website NVAB).