Rapport Inspectie SZW ‘Toezicht op het werken met gevaarlijke stoffen 2016-2020’

Uit het rapport ‘Toezicht op het werken met gevaarlijke stoffen in de periode 2016-2020’ blijkt dat bedrijven zich nog steeds onvoldoende bewust zijn van de risico’s van gevaarlijke stoffen.

Ingenieurs met veiligheidshelm en laptop © Shutterstock

Zo constateert de Inspectie SZW dat er te weinig aandacht voor is en dat het bedrijven ontbreekt aan kennis over:

 • De aanwezigheid van gevaarlijke stoffen;
 • De acute en chronische risico’s van deze stoffen;
 • De mate waarin werknemers worden blootgesteld.

Lees het rapport van de Inspectie SZW

 • Bij ruim 100.000 bedrijven in Nederland werkt ten minste één werknemer met, of staat bloot aan, gevaarlijke stoffen;
 • Hiervan werken er circa 40.000 met stoffen waardoor werknemers bedwelmd kunnen raken, vergiftigd kunnen worden en/of kunnen stikken, met brandbare stoffen en/of stoffen die kunnen exploderen;
 • Zo’n vierhonderd van deze bedrijven behoren tot de zogenoemde hoog-risicobedrijven - Brzo-bedrijven (Besluit risico’s zware ongevallen);
 • Jaarlijks overlijden in Nederland ongeveer drieduizend werknemers;
 • Er gaan bijna 100.000 gezonde levensjaren verloren als gevolg van blootstelling aan gevaarlijke stoffen op het werk.

Volgens de Inspectie SZW moeten deze cijfers snel fors omlaag en houdt het toezicht op het veilig en gezond werken met gevaarlijke stoffen.
Het centrale doel daarbij is erop toe te zien dat de gezondheidsrisico’s van het werken met gevaarlijke stoffen zo klein mogelijk zijn; ook na het werkzame leven. Werkgevers moeten hun verantwoordelijkheid nemen en daarmee blootstelling aan gevaarlijke stoffen en beroepsziekten terugdringen, aldus het rapport.

Toch nemen bedrijven vaak onvoldoende maatregelen om de risico’s van gevaarlijke stoffen te beheersen, omdat:

 • Ze zich de gevaren van gevaarlijke stoffen onvoldoende realiseren;
 • De gevolgen vaak pas na jaren van blootstelling zichtbaar zijn; soms ook na het werkzame leven;
 • De kans op grote incidenten klein is.

Wanneer er door bedrijven wél maatregelen worden getroffen, dan wordt het risico nog te vaak niet bij de bron volgens de arbeidshygiënische strategie aangepakt. Daarbij wordt dan voor persoonlijke beschermingsmiddelen gekozen, in plaats van het vervangen van de gevaarlijke stoffen door veiligere alternatieven of het aanpassen van productieprocessen.

Werken met gevaarlijke stoffen en maatregelen tegen arborisico’s

Werken met gevaarlijke stoffen brengt risico’s met zich mee die gevolgen kunnen hebben voor de arbeidsomstandigheden.
Wil je weten welke maatregelen je als werkgever of arbo-deskundige moet nemen om medewerkers te beschermen tegen de gevolgen en risico’s van het werken met gevaarlijke stoffen?
Raadpleeg dan het dossier gevaarlijke stoffen

Werkgevers- en werknemersorganisaties kunnen samen afspraken maken om deze arborisico’s zoveel mogelijk weg te nemen. Bijvoorbeeld in de vorm van een arbocatalogus.

Werkt jouw branche of sector met gevaarlijke stoffen? Overweeg je een eigen arbocatalogus te maken?
Ga naar het dossier Arbocatalogus

Bedrijven kunnen de oplossingen uit een arbocatalogus gebruiken bij het opstellen van de risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) en voor het maken van het plan van aanpak. Is er sprake van een branche-RI&E dan weet de gebruiker bovendien dat de oplossingen goedgekeurd zijn door zowel sociale partners als de Inspectie SZW.

Wil je meer informatie over de RI&E? Zoek je tools om zelf een RI&E te maken?
Ga naar het dossier RI&E

Meer weten over arbo, de toepassing van de Arbowet en goede arbeidsomstandigheden?

Dit staat er in de Arbowet en zo pas je ‘m toe.