Reglement inzake de werkwijze (artikel 5 lid 10)

a. Procedures – beschikbaarheid van documenten

1. Van ieder verzoek als bedoeld in artikel 5 lid 1 van het Besluit wordt de ontvangst door de Bemiddelaar onverwijld schriftelijk bevestigd. Betreft het een verzoek dat niet gezamenlijk door partijen is gedaan dan wordt dit verzoek gelijktijdig ter kennis van de andere partij gebracht.
Gelijktijdig wordt afschrift gezonden aan de Vereniging en aan het Verbond.
   
2. Indien enig document bedoeld in artikel 5 gegevens bevat waarvan de Bemiddelaar het vertrouwelijk karakter moet begrijpen wordt dit document onderscheidenlijk die gegevens
niet dan na verkregen toestemming van degene van wie zij afkomstig zijn ter kennis gebracht van de andere partij.
Als vertrouwelijk in de zin van deze bepaling worden in elk geval aangemerkt gegevens die de persoonlijke levenssfeer raken alsmede concurrentie-gevoelige bedrijfsgegevens.
   
3. Behoudens bijzondere omstandigheden te zijner beoordeling brengt de Bemiddelaar alle gegevens die hij in het kader van zijn bemiddeling ontvangt ter kennis van partijen en van de adviseurs.

b. Adviseurs – aanwijzing en raadpleging

4. Met inachtneming van artikel 3 lid 2 van het Besluit brengen de Vereniging en het Verbond zo spoedig mogelijk na ontvangst van het verzoekschrift de naam van de door elk van hen aangewezen adviseur ter kennis van de Bemiddelaar.
   
5. Een voorstel als bedoeld in de eerste volzin van artikel 5 lid 5 wordt niet gedaan dan nadat de Bemiddelaar zich daaromtrent heeft verstaan met de adviseurs.

c. Hoorzittingen - vertegenwoordiging - verslaglegging

6. De Bemiddelaar roept een of meer partijen op tot het bijwonen van een hoorzitting. Deze vindt niet eerder plaats dan tien dagen na dagtekening van de oproep, behoudens afwijking met toestemming van partijen.
   
7. Partijen kunnen zich ter hoorzitting doen vertegenwoordigen of doen vergezellen van een of meer raadslieden onderscheidenlijk deskundigen, mits zodanig voornemen tijdig bij de bemiddelaar is gemeld, onder opgave van de namen van deze personen.
   
8. Op verzoek van de Bemiddelaar zijn de adviseurs aanwezig bij een hoorzitting als bedoeld in artikel 5 lid 4.
   
9. Ten behoeve van het verslag bedoeld in artikel 5 lid 7 wordt een bandopname gemaakt, die na afloop wordt vernietigd. Degenen die de hoorzitting hebben bijgewoond ontvangen een exemplaar van het concept-verslag met het verzoek daarop commentaar te leveren, voordat het door de Bemiddelaar wordt vastgesteld.

d. Derdenadvies – nadere inlichtingen

10. De Bemiddelaar is bevoegd zo dikwijls als hij dit voor een goede uitvoering van zijn taak nodig acht zich ter fine van advies dan wel voor het verkrijgen van nadere gegevens zich te wenden tot een of meer derden-deskundigen.
   
11. Hij maakt van deze bevoegdheid geen gebruik dan na voorafgaande kennisgeving van dit voornemen aan partijen, onder summiere opgave van het object van zijn nader onderzoek.

e. Openbaarheid

12. De Bemiddelaar brengt het feit van indiening van een bemiddelingsverzoek, van een gedaan bemiddelingsvoorstel en van staking van een bemiddelingspoging ter openbare kennis.
   
13. Openbaarmaking van de in het vorige lid bedoelde feiten en omstandigheden geschiedt door middel van een persbericht. De integrale tekst van elk bemiddelingsvoorstel wordt gepubliceerd in het PBO-blad alsmede in het Jaarverslag.
   
14. Openbaarmaking van andere documenten betreffende enige bemiddeling vindt niet plaats dan na voorafgaande kennisgeving aan partijen.
   
15. Onverminderd het in de vorige leden bepaalde ziet de Bemiddelaar erop toe dat geen gegevens betreffende de persoonlijke levenssfeer dan wel concurrentie-gevoelige gegevens openbaar worden gemaakt.

f. Verschoning - plaatsvervanging

16. Bemiddelaar en adviseurs nemen niet deel aan enige bemiddeling, indien zij persoonlijk betrokken zijn dan wel belangen van betekenis hebben bij een van de partijen.
   
17. Van de situatie bedoeld in het voorgaande artikel is in elk geval sprake indien de Bemiddelaar of een adviseur
a. bestuurder of commissaris is bij een van de partijen dan wel van enige daarmee verbonden rechtspersoon;
b. als adviseur of in enige controlerende functie werkzaamheden vervult ten behoeve van een van de partijen of wel van enige daarmee verbonden rechtspersoon;
c. een van de functies of activiteiten bedoeld in de beide voorgaande leden vervulde tot minder dan zes maanden voor indiening van het bemiddelingsverzoek.
   
18. Indien en zodra geconfronteerd met de situatie waarin verschoning is geboden voorziet de Voorzitter van de Raad op verzoek van de Bemiddelaar met spoed in diens plaatsvervanging. In zodanig geval wordt de termijn, bedoeld in artikel 5 lid 8, geacht te lopen vanaf het tijdstip van aanwijzing van de plaatsvervanger.
In geval van verschoning van een adviseur wijst de Vereniging dan wel het Verbond onverwijld een plaatsvervanger aan.

g. Geheimhouding

19. Ten aanzien van de Bemiddelaar en de adviseurs is artikel 10 van de Wet op de Bedrijfsorganisatie van overeenkomstige toepassing.