Home | Taken | Bemiddelaar bedrijfstakpensioenfondsen

De Bemiddelaar bedrijfstakpensioenfondsen (Wet bpf)

Taak van de Bemiddelaar

Sinds 1 maart 2001 bestaat een SER-regeling voor bemiddeling in geschillen over de toepassing van de vrijstellingsregeling in het kader van de Wet verplichte deelneming bedrijfstakpensioenfondsen. In die vrijstellingsregeling zijn criteria opgenomen op grond waarvan individuele ondernemingen dispensatie kunnen krijgen van de verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds. De SER-regeling voorziet in bemiddeling door een onafhankelijke bemiddelaar bij geschillen over de toepassing van deze criteria.

Die geschillen kunnen betrekking hebben op regels voor de meting van de beleggingsperformance en van de rekenregels voor verzekeringstechnische aangelegenheden.

Besluit bemiddelaar vrijstellingsregeling Bpf

De SER-regeling is neergelegd in het Besluit bemiddelaar vrijstellingsregeling Bpf, kortweg Bemiddelaar Bpf genoemd. Zij is tot stand gebracht op verzoek van de Stichting van de Arbeid en heeft het karakter van zelfregulering. De bedoeling ervan is dat via bemiddeling het bij de rechter aanhangig maken van geschillen zoveel mogelijk wordt voorkómen. Het gebruik maken van de diensten van de bemiddelaar geschiedt dus op vrijwillige basis. Wel is in de regeling bepaald dat indien beide partijen een bemiddelingsvoorstel aanvaarden, zij daarmee afzien van het aanhangig maken van hun geschil bij de rechter.

Bedrijfstakpensioenfondsen bemiddelaar

De Bemiddelaar wordt op elk van de beide hiervoor genoemde vakgebieden bijgestaan door twee adviseurs, waarvan er één wordt benoemd op voordracht van de vereniging van bedrijfspensioenfondsen en één door het Verbond van Verzekeraars. De Bemiddelaar heeft een aantal nadere regels inzake zijn werkwijze in een Reglement neergelegd. In de contacten met partijen bij een bemiddelingspoging maakt hij gebruik van enkele standaard-documenten (zoals ontvangstbevestiging en verdere procedure, oproep voor een hoorzitting, en verlenging of staking van de bemiddeling). Het secretariaat van de bemiddelaar berust bij de SER.

Bemiddelaar Bpf

Bemiddelaar
Secretariaat

Heeft u een vraag voor de Bemiddelaar Bedrijfstakpensioenfondsen?
Neem contact op via het secretariaat

Paul Alvers
Postbus 90405
2509 LK Den Haag

Tel. 070 – 349 956 0
Fax. 070 – 383 253 5
Fax. 070 – 349 969 7