Home | Taken | Werkwijze bij adviesprojecten

Werkwijze bij adviesprojecten

Bij binnenkomst van een adviesaanvraag bepaalt het dagelijks bestuur of de adviesaanvraag in behandeling wordt genomen en, zo ja, de wijze waarop zal worden geadviseerd (bijvoorbeeld: advisering op hoofdlijnen / advisering beperkt tot een aantal onderdelen).
Het dagelijks bestuur toetst adviesaanvragen aan een aantal criteria. Hierbij gaat het onder meer om de beleidsrelevantie van een adviesproject, het adviesdomein van de raad, het stadium van politieke besluitvorming waarin een aanvraag wordt voorgelegd, de realiseerbaarheid van de adviestermijn, de toegevoegde waarde van een advies ten opzichte van eerder uitgebrachte adviezen, de mate van concreetheid van de adviesaanvraag en de beschikbare capaciteit van de raad en de geledingen van de raad.
Tevens bepaalt het dagelijks bestuur welke commissie (vaste commissie of commissie ad hoc) een adviesaanvraag behandelt. Doorgaans vraagt het dagelijks bestuur een vaste commissie de voorbereiding op zich te nemen van een advies dat zich op het werkterrein van die commissie bevindt. Reden voor het instellen van een commissie ad hoc kan zijn dat het advies raakvlakken heeft met de werkterreinen van meerdere vaste commissies.

Onder de vaste SER-commissies neemt de Bestuurskamer een bijzondere plaats in. De Bestuurskamer houdt zich specifiek bezig met de bestuurlijke taken van de SER en fungeert als voorbereidingscommissie voor adviezen, besluiten en verordeningen op bestuurlijk terrein die de raad vaststelt. Ook is de Bestuurskamer door de raad gemachtigd zelfstandig adviezen uit te brengen en besluiten te nemen (in uitvoering van een door de wet opgedragen taak).

Voorbereiding advisering in commissies

De commissie van voorbereiding bepaalt in hoge mate zelf haar werkwijze, zoals het gebruik van bijzondere werkvormen om de kennis van derden te benutten (werkconferentie, workshop, hoorzitting, presentatie, detachering, uitbesteding, enquête), het gebruik van informelere (en snellere) vormen van advies (consultatief overleg, briefadvies), het doen van terreinverkenningen en het houden van informeel beraad in beperkte kring.

Tegen het einde van haar besprekingen stelt de commissie een ontwerpadvies op met de voorlopige standpuntbepaling (de ‘witte versie’). Deze witte of ‘achterbanversie’ wordt onder meer aan de betrokken organisaties van werkgevers en werknemers toegezonden ten behoeve van de (laatste) raadpleging van hun achterbannen. Het ontwerpadvies wordt als regel openbaar gemaakt (via www.ser.nl begeleid door een persbericht).
Nadat de commissie commentaren uit de achterbannen van werkgevers en werknemers en van het overleg van de kroonleden heeft verwerkt, stelt zij het ontwerpadvies vast dat de raad in zijn openbare raadsvergadering zal behandelen. Ook deze zogeheten ‘groene versie’ is openbaar. Rond het verschijnen van de witte of de groene versie organiseert de SER meestal een persgesprek waarin het ontwerpadvies wordt toegelicht.
Soms brengt een commissie zelf een advies uit namens de raad. Daarvan kan sprake zijn als de raad de commissie daartoe heeft gemachtigd (bijvoorbeeld om spoedeisende redenen) of wanneer het gaat om een speciaal daarvoor ingestelde vaste commissie die op verzoek steeds rechtstreeks adviseert aan een bewindspersoon (een zogenoemde artikel 43-commissie zoals de Commissie Arbeidsomstandigheden die op diens verzoek rechtstreeks adviseert aan de betrokken bewindspersoon van SZW).

Behandeling en vaststelling adviezen in de raad

De SER vergadert in beginsel eenmaal per maand, op de derde vrijdag. De raadsvergadering is openbaar. De agenda is te raadplegen op de SER-website. Daar zijn ook de ontwerpadviezen te vinden die de raad tijdens zijn vergadering behandelt. Vastgestelde adviezen zijn eveneens via de SER-website te raadplegen en verschijnen tevens in gedrukte versie. Na vaststelling van het advies kunt u via de website van de SER op de hoogte blijven van relevante ontwikkelingen zoals de kabinetsreactie op het advies, aandacht voor het adviesonderwerp in het parlement en bij de organisaties van werkgevers en van werknemers en andere betrokken organisaties.

Zoek SER-adviezen
  Zoeken
Raadsvergaderingen

Taken en samenstelling