Home | Taken | Pensioenonderzoek | kengetallen

Frequent verschijnende kengetallen/gegevens

 • DNB, Pensioenmonitor, jaarlijks, www.dnb.nl
  De pensioenmonitor bevat een continu bijgehouden bestand van gegevens over pensioenregelingen die worden uitgevoerd door pensioenfondsen. Deze gegevens worden verzameld uit statuten, reglementen en actuariële en bedrijfstechnische nota’s die door de onder toezicht staande pensioenfondsen worden verstrekt. Tevens worden er voor het samenstellen van de statistieken gegevens ontleend aan jaarlijks door de pensioenfondsen in te dienen (financiële) verslagstaten.
  De monitor bevat gegevens over o.a.: typen pensioenregelingen, soorten pensioen, opbouwpercentage bij de toezegging van het ouderdomspensioen voor de defined benefit-regelingen, soort franchise, basis voor indexatie voor actieve deelnemers (middelloon), basis voor indexatie van ingegaan ouderdomspensioen. 
   
 • DNB, Rechtstreekse regelingen, stand per 1 januari 2002, www.dnb.nl
  Eens in de drie jaar wordt een enquête gehouden naar de kenmerken van de rechtstreekse regelingen die bij verzekeraars zijn ondergebracht. De enquête wordt in opdracht van de Nederlandsche Bank uitgevoerd door het Centraal Bureau van de Statistiek. Het resultaat van de laatste enquête staat in de tabellen hieronder. Het zip-bestand bevat alle tabellen.  
   
 • DNB, Financiële gegevens pensioenfondsen, jaarlijks, www.dnb.nl
  De statistiek bevat gegevens over de voorziening pensioenverplichting (VPV) en de dekkingsgraden van pensioenfondsen, over pensioenpremies en -uitkeringen van pensioenfondsen, over de balans en actuele waarde beleggingen van pensioenfondsen, over de baten- en lastenrekening van pensioenfondsen en over de aantallen deelnemers van pensioenfondsen en aanspraken.  
   
 • DNB, Statistisch Bulletin www.dnb.nl

 • Opf, Rendementenoverzicht, jaarlijks, www.opf.nl

 • Vereniging voor Bedrijfstakpensioenfondsen, jaarlijks, www.vvb.nl
  • Rendementenoverzicht 
  • Z-scores en performancetoets
  • Premies, indexatie
  • VB-overzicht dekkingsgraden
  • Historisch rendementenoverzicht 1996- 
    
 • Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), jaarlijks, www.cbs.nl
  • AOW-huishoudens; samenstelling inkomens
  • Pensioenfondsen; financiële gegevens
  • Pensioenfondsen; uitkeringen en pensioen
  • Institutionele beleggers; financiële gegevens