Home | Taken | Pensioenonderzoek | Onderzoek 2007

Overzicht pensioenonderzoek 2007

 • (economische aspecten, macro en micro)
 • (kengetallen)
 • (pensioenregelingen)
 • overig
 • (voorgenomen onderzoek) 

Overig 

 • Modernisering uitvoeringsmodel pensioenen, TK 2006-2007 30413 nr. 96, maart 2007
  Tijdens de behandeling van de Pensioenwet heeft uw Kamer een motie aangenomen met betrekking tot de bestuursstructuur van pensioenfondsen (Kamerstukken II 2006/2007, 30 413, nr. 68). De Kamer verzoekt met deze motie de regering om de bestuursstructuur tegen het licht te houden om te bezien of deze voldoende toekomstbestendig is en de Kamer uiterlijk op 1 april 2007 op de hoogte te stellen van haar bevindingen en daarbij – indien nodig – concrete voorstellen te doen voor mogelijke verbeteringen.
  Op grond van beide adviezen ligt het niet voor de hand dat in het nieuwe uitvoeringsmodel sprake zal zijn van een verplichte uitbesteding van vermogensbeheer en administratie. Een dergelijke verplichting is in een eerder stadium overwogen teneinde het mogelijk te maken de domeinafbakening af te schaffen. Uit de adviezen komt evenwel duidelijk naar voren dat de verplichte uitbesteding een instrument is dat naar zijn aard niet in de plaats kan komen van de domeinafbakening. Bovendien zal van verplichte uitbesteding naar verwachting geen noemenswaardig effect uitgaan op de marktwerking op de onderhavige terreinen, hetgeen wel werd beoogd.
  Verder zij opgemerkt dat er vanuit de adviezen geen noodzaak ontstaat om de huidige praktijk van de verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds te wijzigen.

  Het is mijn voornemen om u uiterlijk 1 juni te informeren over het kabinetsstandpunt inzake de nadere uitwerking van de contouren van het uitvoeringsmodel. Tegelijkertijd zal ik u dan informeren over de resultaten van het onderzoek naar de mogelijkheden om knelpunten ten aanzien van de pensioenopbouw voor zelfstandigen zonder personeel weg te nemen, in lijn met de eerdergenoemde motie ter zake. Zoals eerder opgemerkt kan dat aanleiding geven voor verdere aanpassingen in het uitvoeringsmodel.  

 • Aanbiedingsbrief van minister Donner bij het rapport `Modernisering van het Uitvoeringsmodel voor Pensioenregelingen` (pdf, 80 kb)

 • Rapport `Modernisering van het Uitvoeringsmodel voor Pensioenregelingen  (pdf, 166 kb)

 • Advies betreffende uitvoeringsmodel pensioenregelingen d.d. 19/03/2007  (pdf, 144 kb)

 • Kees Koedijk, Alfred Slager en Harry van Dalen (2007) Blinde vlekken van de denkers en doeners in de pensioensector, Netspar Anniversary Meeting 29-03-2007  (pdf, 73 kb)
  Wij onderzoeken in dit artikel de houdbaarheid van het Nederlandse pensioenstelsel door allereerst aandacht te besteden aan twee blinde vlekken in pensioenland waar onvoldoende rekening mee wordt gehouden in het ontwerpen van een houdbaar pensioenstelsel: het denken en doen van (1) pensioendeelnemers en (2) pensioenbestuurders.

 • Lans Bovenberg en René Maatman (2007) Een ‘10’ voor governance [concept 16-3-2007], Netspar Anniversary Meeting 29-03-2007  (pdf, 127 kb)
  In dit artikel willen wij antwoord geven op de vraag hoe het Nederlandse pensioenstelsel verder kan worden versterkt, primair vanuit het gezichtspunt van de Nederlandse begunstigden. Door voorrang te geven aan de belangen van begunstigden en dat te verankeren, dient de Nederlandse pensioensector zowel de offensieve mogelijkheden (exporteren van expertise) als de defensieve belangen (koesteren van de waardevolle, collectieve elementen van ons pensioenmodel in het licht van Europese regelgeving). Dit vergt onzes inziens wijziging van de governance over het pensioencontract en de pensioenuitvoerder. Wij presenteren onze voorstellen aan de hand van 10 stellingen waarmee wij willen bijdragen aan het tot stand brengen van optimale governance.

 • Jan Boone, Eric van Damme (2007) Marktwerking in de pensioensector? ,TILEC (versie 15 maart 2007), Netspar Anniversary Meeting 29-03-2007  (pdf, 85 kb)
  Zijn marktwerking en pensioenen met elkaar te verzoenen? Bovenstaande vraag staat in deze bijdrage centraal. We onderzoeken de wenselijkheid en noodzakelijkheid van meer marktwerking in de pensioensector. De reden dat deze vraag nu weer op de agenda staat is de recente Europese Pensioenrichtlijn die zou kunnen impliceren dat het huidige Nederlandse pensioenstelsel niet langer in deze vorm gehandhaafd kan blijven. In deze bijdrage beargumenteren we dat er niet echt een Europese dreiging is en dat het introduceren van meer marktwerking in het pensioensysteem waarschijnlijk niet zal werken. 

 • OECD
  Pensions Panorama: Retirement-Income Systems in 53 Countries  (pdf, 2,84 mb)
  Reforming pensions in a fiscally and socially sustainable way is a central issue in developing and developed countries alike. This report, produced in collaboration by the OECD and the World Bank, addresses some of the key questions underlying the debate and provides the basis for a new, consistent, approach to the empirical analysis of pension systems and entitlements around the world.

 • OECD
  The political economy of delaying fiscal consolidation Boris Cournède (20-Mar-2007)
  Over the next decades, many OECD countries are anticipating large increases in public spending as a result of population ageing and other long-term structural trends. The need to put public finances on a sustainable footing is widely recognised, but progress has been uneven and slow. Some policy makers may feel that action can be deferred for a few years at little cost because of the long-term nature of the problem.
  This paper questions this perception by proposing a model of the political costs of consolidating public finances. The main finding is that even a short delay increases political cost of consolidation quite markedly when ultimately policy makers are facing a deadline by which sustainability must be restored.
  The conclusion is very robust to changes in assumptions and specification. A variant of the model shows that with an infinite horizon the incentive to consolidate is weaker, which highlights the importance of setting a deadline. This paper relates to the 2007 Economic Survey of the Euro area