Home | Taken | Pensioenonderzoek | Onderzoek 2004

Overzicht pensioenonderzoek 2004


Economische aspecten en consequenties

 • Aalbers et al., De waarde van solidariteit, spanning in de tweede pijler van het pensioengebouw, SISWO Cahiers sociale wetenschappen en beleid, 2004

 • CPB
  • Ageing and International Capital Flows, (Canton, Van Ewijk en Tang), document 43, januari 2004
  • Zekerheid in het geding. Analyse van het financieel toetsingskader voor pensioenfondsen, (Van Ewijk, Van de Ven), document 47, januari 2004
  • Effect van maximaal fiscaal gefaciliteerd pensioengevend inkomen, notitie, januari 2004
  • Centraal economisch Plan 2004, Afschaffing fiscale faciliëring prepensioen: effect op het arbeidsaanbod, april 2004, pp. 148-159.
  • Westerhout e.a., Naar een schokbestendig pensioenstelsel, Verkenning van enkele beleidsopties op pensioengebied, CPB document no. 67, Den Haag, oktober 2004. De studie richt zich op de gevolgen van vergrijzing en het opvangen van tegenvallers in de arbeidspensioenen. De studie concludeert dat de overgang van eindloon- naar middelloonregelingen wat betreft de schokbestendigheid een duidelijke stap in de goede richting is. Beantwoording van de vraag of nog verdere stappen moeten worden gezet, bijvoorbeeld in de richting van een DC-stelsel, vergt een maatschappelijke afweging tussen enerzijds kleinere macro-economische verstoringen en anderzijds lagere inkomenszekerheid voor gepensioneerden. De studie beoogt bij te dragen aan dat maatschappelijk debat.

 • DNB, PALMNET: een Pensioen Asset en Liability Model voor Nederland,
  DNB presenteert met deze studie een nieuw pensioenmodel voor Nederland en laat met behulp van dit model de gevolgen van schokken en beleidskeuzes zien ¹.
  The main findings are, first a conditional wage-indexed defined benefit pension is still affordable despite the current shortfall of wealth of pensioen funds. If investment returns develop very unfavourable however, benefit cuts can cumulate to over 20% of total benefits and premiums may have to rise to more than 20% of gross wages. Second, fair value accounting considerably increases the volatility of pension premiums. Third, reducing risks by adjusting the asset mix towards more bonds is costly in terms of average premiums, but reduces the volatility.

  ¹ Van Rooij e.a., PALMNET: een Pensioen Asset en Liability Model voor Nederland, DNB, Onderzoeksrapport WO nr. 760, (PDF 514,2 Kb), april 2004. Het rapport is u op 8 juli per e-mail toegezonden. In oktober van dit jaar is een Engelstalige en geactualiseerde versie van dit rapport verschenen.

 • M.B. de Haas, Pensioenfondsen in zwaar weer: een onderzoek naar de huidige problemen bij Nederlandse pensioenfondsen, Deventer 2004

 • ING, Solidariteit en risicodeling, een vruchtbare voedingsbodem voor goed pensioen, de ING visie op een goed pensioen, maart 2004


Kengetallen

 • CNV, Pensioenen duurder, anders, soberder? een onderzoek onder leden van CNV-bonden, februari 2004

 • Van Els, Van den End, Van Rooij, Pensions and Public opinion: A Survey among Dutch Households, in: De Economist no. 1 2004, pp. 101-116.

 • PVK, Rechtstreekse regelingen, stand van zaken 1 januari 2002, Apeldoorn 2004 (publicatie eenmaal in de drie jaar) 


Pensioenregelingen

 • Allen&Overy en Boer&Croon, Pension Fund Governance, eenheid in verscheidenheid, september 2004 (in opdracht van SZW)

 • Inge Groot, Lucy Kok, Ontwikkelingen op de markt voor vrijwillige aanvullingen op het pensioen, SEO-raport nr. 778, Onderzoek in opdracht van het Ministerie van SZW, december 2004.
  Uit het onderzoek blijkt dat de omvang van de markt voor deze voorzieningen (Anw-hiaat, WAO-gat en vrijwillige aanvullingen op het ouderdomspensioen) iets is toegenomen, vooral ten gunste van de (bedrijfstak)pensioenfondsen. De derdepijlerverzekeraars zijn echter nog steeds de dominante partij op deze markt. Verreweg de meeste omzet wordt behaald uit de verkoop van lijfrentes.

 • Ministerie SZW, Evaluatie pensioenen
  verricht door het ministerie van SZW in het kader van de uitvoering van de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000

 • Stichting van de Arbeid, zie www.stvda.nl
  • Reactie op de Nota ‘Hoofdlijnen voor de regeling van het financiële toezicht op pensioenfondsen in de Pensioenwet’ , 28 januari 2004 (publicatienr. 3/04)
  • IFRIC draft interpretation D6 on Multi-employer Plans, juli 2004
  • Gevolgen van de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij arbeid voor pensioenregelingen,13 augustus 2004
  • Nota uitwerking hoofdlijnen financiële opzet en positie van pensioenfondsen, 15 oktober 2004
  • Pension Fund Governance(plan van aanpak),2 december 2004
  • Uitwerking hoofdlijnen financiële opzet en positie van pensioenfondsen, 17 december 2004
  • Herziene uitgave : Waardeoverdracht pensioenrechten in Nederland, juni 2004, Publicatienr. 08a/04
   Het kunnen meenemen van pensioenrechten bij wisseling van werkkring, wat kort wordt aangeduid met waardeoverdracht, is een specifiek kenmerk van de tweede pijler van het Nederlandse pensioenstelsel, een "driepijlerstelsel". Deze brochure beoogt om inzicht te geven in het fenomeen Waardeoverdracht, het doel, de specifieke kenmerken, de voor- en nadelen, de besluitvormingsprocedure en de kosten.
  • Monitoring pensioenvoorlichting en inventarisatie van activiteiten gericht op verbetering van de kwaliteit van de pensioenvoorlichting, december 2003, Publicatienr. 01/04

Overig

 • Pensions Commission, Pensions: Challenges and Choices, The First Report of the Pensions Commission (TURNER RAPPORT).
  Analyse van het pensioenstelsel in het Verenigd Koninkrijk© SER 2007 27/6/2007