Home | Taken | Pensioenonderzoek | Onderzoek 2003

Overzicht pensioenonderzoek 2003


Economische aspecten en consequenties

 • ABN/Amro, Opa in Europa, mei 2003

 • Caminada en Goudswaard, Pensioenen en de schatkist, in: TvOF, 2003, pp. 207-219.

 • CPB
  • Relatie Loonmatiging en pensioenpremie, notitie, februari 2003;
  • Financiële consequenties PVK-regels, memorandum 56, februari 2003;
  • Vergrijzing en schuldreductie – een indicatieve update, notitie, februari 2003;
  • Systeemrisico’s van Nederlandse pensioenfondsen, memorandum 60, maart 2003;
  • Afschaffing fiscale facilitering van prepensioensparen, memorandum 76, oktober 2003; 
 • Tussenrapportage over het financieel toezicht op pensioenfondsen, (CPB, DNB, PVK) memorandum 79, oktober/november 2003

 • DNB Staff Reports, Optimal investment Policies for Defined Benefit Pension Funds (Siegman), Staff Reports 112, 2003

 • ESB, serie Pensioenen op het spel (januari – maart 2003) met bijdragen van: E.H.M. Ponds, A.W.A. Boot, C. van Ewijk, C.N. Teulings en C.G. de Vries, J.G. Braker, A. Oosenbrug

 • Van Groezen, The Wealth of Generations, Pensions and Welfare from a Macroeconomic Perspective, (proefschrift), Tilburg 2003

 • Knaap, Bovenberg, Bettendorf, Broer, Vergrijzing, aanvullende pensioenen en de Nederlandse economie (studie in opdracht van het ministerie van SZW en de Stichting Pensioenwetenschap), OCFEB, mei 2003

 • J.B. Kuné (red.), Leven in een ouder wordende samenleving, generatiebewust vooruitzien in de 21e eeuw, Den Haag, 2003. (Verslag van het congres Generatiebewust vooruitzien: zorg en inkomen in een ouder wordende samenleving (2001))

 • Nyfer, De VUT voorbij? pensioen en ouderenparticipatie (Soede en Bijkerk), Breukelen, maart 2003

 • Schouten en Kolnaar, De macro-economische betekenis van een kapitaaldekkingsstelsel, in: Maandschrift Economie, 2003, pp. 89-112. 
   


Kengetallen

 • Achmea, PricewaterhouseCoopers, Pensioensurvey 2003-2004, Arbeidsvoorwaarden in beweging, 2003 (tweejaarlijks onderzoek)

 • Research International, De belangstelling voor het deeltijdpensioen, onderzoek in opdracht van Aegon, december 2003

 • Watson, Wyatt, Brans & Co, Rapport betreffende het onderzoek naar het gebruik van sekseneutrale sterftetafels in het buitenland en invoering van sekseneutrale tarieven voor aanvullende pensioenen in Nederland, onderzoek in opdracht van het ministerie van SZW, april 2003 
    


 Pensioenregelingen

 • Schols – Van Oppen, De Lange, Verboden onderscheid in pensioenregelingen, Amersfoort 2003

 • Stichting van de Arbeid, zie www.stvda.nl
  • Algemeen Overleg over financiële positie van pensioenfondsen en de wenselijkheid van een nieuw Financieel kader, 28 februari 2003;
  • Initiatiefwetsvoorstel van de Tweede Kamerleden Giskes en Van Geen (beiden D66) inzake de “bestuursstructuur van pensioenfondsen”, 10 maart 2003;
  • Vrijstellingsbesluit Wet Bpf 2000, 12 september 2003;
  • Rapport Evaluatie Waardeoverdracht Pensioenen, mei 2003, publicatienr. 03/03; In augustus 2001 besloot de Werkgroep Pensioenen van de Stichting van de Arbeid om samen met de pensioenkoepels, OPF, VB en het Verbond van Verzekeraars, de rekenregels voor waardeoverdracht te gaan evalueren. Daartoe werd de Subwerkgroep Evaluatie Waardeoverdracht (hierna aan te duiden met ‘de werkgroep’) ingesteld, waarin naast vertegenwoordigers van de Stichting van de Arbeid ook de genoemde pensioenkoepels waren vertegenwoordigd
  • Vernieuwd Convenant tussen de Stichting van de Arbeid en het Coördinatieorgaan Samenwerkende Ouderenorganisaties (CSO), gericht op een kwalitatieve verbetering van de medezeggenschap van gepensioneerden bij de uitvoering van pensioenregelingen, 28 februari 2003, Publicatienr. 02/03 
    

 Overig

 • Europese Commissie, Adequate and sustainable pensions, Luxemburg 2003 (met overzicht pensioensituatie in EU)