Toezicht en bestuur - Wettelijk kader

De tekst op deze pagina gold tot 1 januari 2015. Met ingang van die datum zijn de product- en bedrijfschappen opgeheven. Op die datum is ook de naam van de Wet op de bedrijfsorganisatie gewijzigd in Wet op de Sociaal-Economische Raad en zijn de artikelen van die wet, die betrekking hadden op de toezichthoudende en bestuurlijke taken met betrekking tot de product- en bedrijfschappen, komen te vervallen.

De publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie kent een grondwettelijke basis (artikel 134), die in de Wet op de bedrijfsorganisatie (Wbo) nadere invulling krijgt. In de Wbo is voor de SER een aantal bestuurlijke taken opgenomen. Ten aanzien van toezicht en bestuur betreft het daarbij o.a. een:

 • institutionele bestuurstaak: onder meer advisering over instelling en opheffing schappen; periodiek samenstellen van besturen van schappen; 
 • toezichthoudende taak: goedkeuren van verordeningen en besluiten van schappen en het stellen van regels voor hun financiële huishouding; 
 • algemene medebewindstaak: uitvoering van wetgeving inclusief het stellen van nadere regels.

De SER toetst aan diverse wet- en regelgeving. Het betreft enerzijds wet- en algemene regelgeving en anderzijds verordeningen en besluiten van de SER zelf. De verordeningen en besluiten heeft de SER ontwikkeld na overleg met de schappen en na instemming of goedkeuring van de betrokken ministers. Het spoorboekje, als download op deze pagina opgenomen, geeft inzicht in de samenhang tussen het wettelijk kader en het toezicht door de SER.

 • EG-Verdrag
 • Artikel 134 Grondwet 
 • Wet op de Sociaal-Economische Raad
 • Wet op de bedrijfsorganisatie (tot 31 december 2014)
 • Wet tuchtrechtspraak bedrijfsorganisatie
 • Besluit aanwijzing principes goed bestuur bedrijfslichamen
   
 • Verordening bestuurlijke taken 
 • Verordening bezoldiging tuchtgerechten PBO (PDF, 39 kB)
 • Verordening representativiteit organisaties (PDF, 39 kB) 
 • Verordening aanvaarding bestuursfuncties bij bedrijfslichamen (PDF, 23 kB) 
 • Besluit advisering representativiteit bedrijfslichamen (PDF, 33 kB) 
 • Verordening wijziging Verordening financiën bedrijfslichamen 2011 (PDF, 88 kB)
 • Verordening financiën bedrijfslichamen 2011 (PDF, 335 kB) (in werking getreden 1 januari 2012) 
 • Verordening financiën bedrijfslichamen 1999 (PDF, 212 kB) 
 • Mandaatverleningsbesluit Toezichtkamer 2013 (PDF, 74 kB) 
 • Besluit beleidsregels toezicht (PDF, 265 kB) (geldt vanaf 5 januari 2013)
 • Besluit tot tweede wijziging van het Besluit beleidsregels toezicht (PDF, 169 kB)
 • Besluit tot wijziging van het Besluit beleidsregels toezicht (PDF, 91 kB) 
 • Besluit beleidsregels Bestuurskamer (PDF, 99 kB)  (ingetrokken 27 maart 2011)

   

 • Wet- en regelgeving en toezicht op schappen

  PBO-blad: Mededelingenblad en Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie
  PBO-blad
  Mededelingenblad en Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie