Home | Taken | Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie | Handreikingen en geleidebrieven

Handreikingen en geleidebrieven

De tekst op deze pagina gold tot 1 januari 2015. Met ingang van die datum zijn de product- en bedrijfschappen opgeheven. Op die datum is ook de naam van de Wet op de bedrijfsorganisatie gewijzigd in Wet op de Sociaal-Economische Raad en zijn de artikelen van die wet, die betrekking hadden op de toezichthoudende en bestuurlijke taken met betrekking tot de product- en bedrijfschappen, komen te vervallen.

De SER heeft een aantal handreikingen voor bedrijfslichamen ontworpen. Hiermee is beoogd het toezicht objectiever en transparanter te maken voor hen die binnen bedrijfslichamen belast zijn met het ontwerpen en opstellen van verordeningen en besluiten. De handreikingen zijn herleidbaar tot bestaande wet- en regelgeving. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. De geleidebrieven dienen ter vereenvoudiging van de te volgen goedkeuringsprocedure.

PBO-blad
Mededelingenblad en Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie