Home | Taken | OR en medezeggenschap | Voorbeeldreglement OR

Voorbeeldreglement Ondernemingsraden

Op basis van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) is de ondernemer die een onderneming in stand houdt waarin in de regel tenminste 50 personen werkzaam zijn, verplicht een ondernemingsraad (OR) in te stellen (artikel 2 WOR). Een OR dient een reglement te maken waarin hij, kort samengevat, zijn werkwijze regelt. De bevoegdheid om het OR-reglement vast te stellen, te wijzigen en aan te vullen ligt bij de OR. De OR kan deze bevoegdheid niet aan anderen overdragen of delen met anderen. De OR heeft voor zijn reglement overigens ook geen goedkeuring van de ondernemer nodig. Wel dient de OR, voordat hij zijn reglement vaststelt, de ondernemer in de gelegenheid te stellen zijn standpunt over het concept-reglement (de concept aanvulling of wijziging) kenbaar te maken. Ook dient de OR, nadat hij zijn reglement heeft vastgesteld, een exemplaar ervan te verstrekken aan de ondernemer. Deze verplichting geldt ook wanneer de OR zijn reglement aanvult of wijzigt (zie artikel 8 WOR).

Wat moet er in een reglement staan?

De WOR bepaalt dat de OR tenminste de volgende onderwerpen in zijn reglement moet regelen: de kandidaatstelling, de verkiezingen, de voorziening in tussentijdse vacatures en de werkwijze van de ondernemingsraad (zie artikelen 10 en 14 WOR). Daarnaast noemt de WOR een aantal niet verplichte onderwerpen die de OR in zijn reglement kan regelen. De bepalingen in het reglement mogen niet in strijd zijn met de WOR of een goede toepassing daarvan in de weg staan. Het is goed om zich te realiseren dat het OR-reglement geen ‘overeenkomst’ is tussen OR en ondernemer. Afspraken tussen OR en ondernemer dienen in een ander document vastgelegd te worden. Het OR-reglement is een regeling van de OR die de OR bindt.

Het Voorbeeldreglement Ondernemingsraden, opgesteld door de SER, bevat zowel modelreglementen voor de OR, de centrale ondernemingsraad (COR) en de groepsondernemingsraad (GOR), als modelbesluiten voor de instelling van commissies. Daarnaast bevat het Voorbeeldreglement Ondernemingsraden relevante informatie voor OR-en, COR-en, GOR-en en ondernemers.

Tool: OR-reglement op maat

Maak een maatwerkreglement in een handomdraai

Contact
Mirjam Bach
Postbus 90405
2509 LK DEN HAAG 
Tel. 070 – 3 499 558