Home | Taken | OR en medezeggenschap | Stichting SCOOR

Stichting SCOOR

De Wet op de ondernemingsraden (WOR) is in juli 2013 gewijzigd. Daarin is het scholingsrecht van ondernemingsraadleden (OR-leden) en de financieringsplicht van werkgevers inzake deze scholing explicieter geregeld. Onderdeel van de wetswijziging is dat een stichting de kwaliteit van de vorming en scholing van OR-leden gaat bewaken. Dit gebeurt door middel van een certificeringsregeling, op basis van vrijwilligheid, voor opleidingsinstituten op het terrein van vorming en scholing OR-leden. De Stichting is door de Sociaal-Economische Raad (SER) opgericht en draagt de naam Stichting Certificering Opleiding Ondernemingsraden, kortweg: SCOOR.

Over Stichting SCOOR

Het doel van de stichting is het bewaken van de kwaliteit van de OR-opleidingen opdat OR-leden in het kader van vorming en scholing toegang hebben tot opleidingen van gekwalificeerde opleidingsinstituten. Het bestuur van de Stichting is verantwoordelijk voor het realiseren van dit doel. Het middel hiervoor is het opzetten en beheren van een certificeringsregeling. Een extern auditbureau toetst de opleidingsinstituten aan de eisen van de certificeringsregeling.

SCOOR is een onafhankelijke stichting en heeft daarom ook een eigen website.

De SER-Commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM) bewaakt vanuit haar algemene verantwoordelijkheid voor de bevordering van (de kwaliteit van) de medezeggenschap, de grote lijnen inzake scholing en vorming OR-leden en volgt uit dien hoofde Stichting SCOOR. De voorzitter van Stichting SCOOR wordt benoemd uit de onafhankelijke leden van de CBM, niet zijnde de voorzitter van de CBM.


Stichting Certificering Opleidingen Ondernemingsraden
Stichting SCOOR
Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 60
Postbus 90405
2509 LK Den Haag
T 070 – 34 99 565
E info@scoor.nl
www.scoor.nl
Veelgestelde Vragen

Scholingskosten over een andere boeg