Home | Taken | OR en medezeggenschap | Heffing scholing en vorming OR-leden

Heffing scholing en vorming OR-leden (deze bepaling is in juli 2013 vervallen)

Heffing niet meer opgelegd per 1 januari 2013

Tot 2013 legde de SER jaarlijks een heffing op aan elke OR-plichtige ondernemer voor de scholing en vorming van OR-leden.
Met de wetswijziging van de WOR van juli 2013 is deze bepaling (artikel 46a) komen te vervallen. Materieel was de heffing al per 1 januari 2013 stopgezet.

Algemeen

De Wet op de ondernemingsraden (WOR) verplichtte bepaalde groepen van ondernemers tot het betalen van een heffing ter bevordering van de scholing en vorming van ondernemingsraadleden (zie het oude artikel 46a WOR). Het betrof de ondernemers die op 1 januari van een jaar verplicht zijn om een ondernemingsraad (OR) in te stellen. Zij waren een heffing verschuldigd, waarvan de opbrengst bestemd was voor de bevordering van de scholing en vorming van ondernemingsraadsleden. De verplichting tot de instelling van een OR kan voortvloeien uit de WOR, een CAO of een publiekrechtelijke arbeidsvoorwaardenregeling. Ook de ondernemer die vrijwillig een OR heeft ingesteld, moest deze heffing betalen.

De Belastingdienst legde de heffing namens de Sociaal-Economische Raad (SER) op. Daarbij waren de regels die gelden voor de heffing en invordering van de inkomstenbelasting van overeenkomstige toepassing. De heffingsaanslagen werden normaliter in mei verstuurd.

De heffing werd berekend over het loon in de zin van de Wet op de loonbelasting 1964 van het voorgaande jaar. Er werd geen heffing berekend over de eindheffingsbestanddelen zoals spaarloon. De heffing, was altijd over een heel kalenderjaar verschuldigd.

De ondernemer die het niet eens was met de aanslag kon binnen zes weken na de dagtekening van de aanslag een bezwaarschrift indienen bij de SER. Als het bezwaarschrift betrekking had op de berekeningsgrondslag werd het in overleg met de Belastingdienst afgehandeld.

De SER stelde het percentage van de heffing ieder jaar bij verordening vast. Het heffingspercentage voor 2012 bedroeg 0,013. De verordening had de goedkeuring nodig van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in overeenstemming met de minister van Financiën.
Uit de opbrengst van de heffing werden de werkzaamheden van de Stichting GBIO (Gemeenschappelijk Begeleidingsinstituut Ondernemingsraden) bekostigd.

Bezwaar en beroep
Sociaal-Economische Raad
Bureau Heffingen Ondernemingsraden
Postbus 90405
2509 LK DEN HAAG