Home | Taken | OR en medezeggenschap | Bedrijfscommissie

Bedrijfscommissies Markt I en Markt II

Wettelijke grondslag bedrijfscommissies

De Wet op de ondernemingsraden (WOR) bepaalt dat voor groepen van ondernemingen door de SER bedrijfscommissies worden ingesteld, ter behandeling van aangelegenheden betreffende de ondernemingsraad, de centrale ondernemingsraad, de groepsondernemingsraad, de personeelsvertegenwoordiging en de personeelsvergadering van deze ondernemingen (zie artikel 37, lid 1 WOR). Op grond hiervan heeft de SER in 2010 twee bedrijfscommissies ingesteld voor de ondernemingen in de marktsectoren, genaamd Bedrijfscommissie Markt I en Bedrijfscommissie Markt II.

Taak

De belangrijkste taak van de bedrijfscommissies is het op verzoek bemiddelen tussen partijen bij een geschil over medezeggenschap. Bemiddeling houdt in dat de bedrijfscommissie samen met partijen zoekt naar een voor beide partijen acceptabele oplossing voor het geschil. Ook kan de bedrijfscommissie daarbij adviseren of een oordeel geven over het geschil.

Een andere belangrijke taak van de bedrijfscommissies is het geven van voorlichting over medezeggenschap. Daartoe hebben de bedrijfscommissies onder meer een vraagbaak in het leven geroepen, waar een ieder (via het contactformulier, per mail of telefonisch) algemene vragen kan stellen over medezeggenschap en de WOR.

Ook hebben de bedrijfscommissies enkele registratieve taken. Zo registreren de bedrijfscommissies de instelling en opheffing van vrijwillig ingestelde ondernemingsraden en ondernemingsovereenkomsten.

Samenstelling en werkwijze

Op grond van de WOR heeft de SER bij verordening regels gesteld omtrent de samenstelling en werkwijze van de bedrijfscommissies (zie artikel 39 WOR). Dit is de ‘Verordening op de bedrijfscommissies 2002

Er zijn drie bedrijfscommissies

De SER heeft het stelsel van bedrijfscommissies in 2010 gewijzigd. Tot dat moment waren er 24 bedrijfscommissies voor de verschillende marktsectoren. De wijziging hield in dat het aantal bedrijfscommissies voor de marktsectoren werd teruggebracht tot twee, te weten Bedrijfscommissie Markt I en Bedrijfscommissie Markt II. Bedrijfscommissie Markt I richt zich op ondernemingen in commerciële sectoren en Bedrijfscommissie Markt II richt zich op ondernemingen in zorg en welzijn en sociaal-culturele sectoren. Naast de twee bedrijfscommissies voor de marktsectoren is er nog een derde bedrijfscommissie: de Bedrijfscommissie voor de Overheid. Deze bedrijfscommissie is ingesteld door en valt onder de verantwoordelijkheid van de minister van BZK.

Zie ook het schema van de bedrijfscommissies.