Indienen van een verzoek om bemiddeling en/of geschil

Voor het indienen van een bemiddelingsverzoek of een geschil bij (het secretariaat van) de Geschillencommissie Fusiegedragsregels kunt u gebruik maken van dit formulier.

U kunt er voor kiezen om alleen een bemiddelingsverzoek of alleen een geschil in te dienen. In dat geval vult u alleen de voor uw geschil of verzoek relevante velden in.

Een bemiddelingsverzoek of geschil kan ook per e-mail via serfusie@ser.nl worden ingediend.

Voor vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat via telefoonnummer 070 – 34 99 590.

Verzoekende partij 1
*
*
*
*
Alle bestanden samen mogen niet meer dan 10 MB zijn.
Meer verzoekende partijen
Als er meerdere verzoekende partijen zijn graag de gegevens hier vermelden.
Alle bestanden samen mogen niet meer dan 10 MB zijn.
Wederpartij 1
Aantal werkzame personen

Welke cao van toepassing

Alle bestanden samen mogen niet meer dan 10 MB zijn.
Wederpartij 2
Aantal werkzame personen

Welke cao van toepassing

Alle bestanden samen mogen niet meer dan 10 MB zijn.
Meerdere verweerders
Als er meerdere verweerders zijn graag de gegevens hier vermelden.
Alle bestanden samen mogen niet meer dan 10 MB zijn.
II. Fusie

Wie zijn de fusiepartijen en welke rollen hebben deze partijen?

Verweerder 1



Verweerder 2



Verweerder 3



Verweerder 4



Dit blijkt uit het volgende stuk / de volgende stukken:
Alle bestanden samen mogen niet meer dan 10 MB zijn.
Alle bestanden samen mogen niet meer dan 10 MB zijn.
Alle bestanden samen mogen niet meer dan 10 MB zijn.
Alle bestanden samen mogen niet meer dan 10 MB zijn.
Op welke wijze is de zeggenschap verkregen of overgedragen?
Verkregen / overgedragen door





Bewijsstuk toevoegen. Alle bestanden samen mogen niet meer dan 10 MB zijn.
Is tussen de fusiepartijen overeenstemming bereikt over de fusie?


Bewijsstuk toevoegen. Alle bestanden samen mogen niet meer dan 10 MB zijn.
Is de fusie openbaar bekend gemaakt door (een van de) fusiepartijen?

Bewijsstuk toevoegen. Alle bestanden samen mogen niet meer dan 10 MB zijn.
Waarom valt deze fusie onder de reikwijdte van de Fusiegedragsregels?
Bewijsstuk toevoegen. Alle bestanden samen mogen niet meer dan 10 MB zijn.
III. Betrokken verenigingen van werknemers

Wie zijn de betrokken vereniging van werknemers in de zin van de Fusiegedragsregels?

Wie zijn betrokken


Bewijsstuk toevoegen. Alle bestanden samen mogen niet meer dan 10 MB zijn.
Bewijsstuk toevoegen. Alle bestanden samen mogen niet meer dan 10 MB zijn.
Bewijsstuk toevoegen. Alle bestanden samen mogen niet meer dan 10 MB zijn.
IV. Schending Fusiegedragsregels

Verweerder 1 heeft de volgende Fusiegedragsregels niet, althans niet behoorlijk nageleefd (meerdere antwoorden zijn mogelijk):

Verweerder 1







Bewijsstuk toevoegen. Alle bestanden samen mogen niet meer dan 10 MB zijn.
Toelichten / of aangeven 'Niet van toepassing'.
Bewijsstuk toevoegen. Alle bestanden samen mogen niet meer dan 10 MB zijn.

Verweerder 2 heeft de volgende Fusiegedragsregels niet, althans niet behoorlijk nageleefd (meerdere antwoorden zijn mogelijk):

Verweerder 2







Bewijsstuk toevoegen. Alle bestanden samen mogen niet meer dan 10 MB zijn.
Toelichten / of aangeven 'Niet van toepassing'.
Bewijsstuk toevoegen. Alle bestanden samen mogen niet meer dan 10 MB zijn.

Verweerder 3 heeft de volgende Fusiegedragsregels niet, althans niet behoorlijk nageleefd (meerderde antwoorden zijn mogelijk):

Verweerder 3







Bewijsstuk toevoegen. Alle bestanden samen mogen niet meer dan 10 MB zijn.
Toelichten / of aangeven 'Niet van toepassing'.
Bewijsstuk toevoegen. Alle bestanden samen mogen niet meer dan 10 MB zijn.
V. Verzoek

Verzoekster(s) verzoek(t)(en) de Geschillencommissie Fusiegedragsregels de klacht(en) van Verzoekster(s) gegrond te bevinden, te beslissen dat Verweerster(s) bij de totstandbrenging van de fusie één of meer van de Fusiegedragsregels niet of niet naar behoren heeft nageleefd en tevens te oordelen dat de niet-naleving of niet behoorlijke naleving van de Fusiegedragsregels door Verweerster(s) een ernstig karakter draagt en in ernstige mate verwijtbaar is.

-

*
VI. Bemiddeling

Verzoeker(s) (is)(zijn) bereid om ten overstaande van de voorzitter van de Geschillencommissie een bemiddelingsgesprek te voeren om te bezien of partijen tot een minnelijke regeling kunnen komen.

-

*
Fusiegedragsregels

* veld is verplicht