Home | Taken | Fusiegedragsregels | Meldingsformulier

Meldingsformulier fusies

Formulier met de gegevens, die moeten worden verstrekt in het kader van de meldingsplicht op grond van artikel 8 van de Fusiegedragsregels (FG).

1. De betrokken partijen
*

Treedt u tevens als gemachtigde op voor de in de vorige vraag genoemde partij(en)?

-


Wat zijn uw contactgegevens

(gegevens van degene die feitelijk de melding doet)

*
*
Welke rechtspersonen/natuurlijke personen zijn de fusiepartijen?

(artikel 4 lid 8 Fusiegedragsregels) Noem tevens de hoedanigheid/rol van partijen. (o.a. koper, verkoper, doelwit/fusieobject).

Welke ondernemingen zijn, naast de fusiepartijen nog meer betrokken bij de fusie?

(artikel 2 lid 1 Fusiegedragsregels)
(o.a. het doelwit/fusieobject, indien deze partij geen fusiepartij is)

Hebben de fusiepartijen reeds overeenstemming (op hoofdlijnen) bereikt ter zake de (voorgenomen) fusie?
-

2. Fusie

(artikel 1 lid 1 Fusiegedragsregels)

Wat is de aard van fusie?

Waarover wordt de zeggenschap verkregen
-

Binnen welke branches/sectoren begeven de fusiepartijen (en het doelwit/fusieobject) zich?
Wijzigen de activiteiten van één of meer van de betrokken partijen door de fusie?
-

Is in verband met de fusie een openbare mededeling gedaan door (één van de) fusiepartijen?
-

(Alle bestanden samen mogen niet meer dan 10 MB zijn.)
3. Werkingssfeer Fusiegedragsregels

Zijn bij de fusie in Nederland gevestigde ondernemingen betrokken waar in de regel meer dan 50 personen werkzaam zijn (artikel 2 lid 1 sub a en b Fusiegedragsregels)?

-

Is er een CAO van toepassing waaraan de fusiepartijen en/of het doelwit/fusieobject aan gebonden (is)/(zijn), waarin de Fusiegedragsregels van toepassing worden verklaard (artikel 2 lid 2 Fusiegedragsregels)?

-

Is er sprake van een uitzondering genoemd in artikel 2 lid 3 Fusiegedragsregels waardoor de Fusiegedragsregels niet op de fusie van toepassing zijn?

-
(Indien relevant, mag verwezen worden naar een beantwoorde vraag in dit formulier)
4. Verplichten t.a.v. verenigingen van werknemers

Zijn er verenigingen van werknemers betrokken (artikel 1 lid 1 onder f Fusiegedragsregels)?

-

*

Zijn de verenigingen van werknemers van de inhoud van de openbare mededeling over de fusie in kennis gesteld (artikel 3 lid 1 Fusiegedragsregels)?

-

Graag een kopie van de kennisgeving aan de vereniging van werknemers toevoegen.
(Alle bestanden samen mogen niet meer dan 10 MB zijn.)

Op welke wijze en datum zijn de betrokken verenigingen van werknemers geïnformeerd over de inhoud van de fusie en de gevolgen voor de werkzame personen?

Naar welke adressen en ter attentie van welke personen is de informatie verstrekt?

(Graag een (digitaal) kopie van de schriftelijke kennisgeving(en) aan de verenigingen van werknemers toevoegen)

(Alle bestanden samen mogen niet meer dan 10 MB zijn.)
(Alle bestanden samen mogen niet meer dan 10 MB zijn.)
Fusiegedragsregels

* veld is verplicht