Het SER overzicht van consumentenvoorwaarden bevat de afspraken die tussen de brancheorganisatie en de consumentenorganisatie(s) over de Algemene Voorwaarden (AV) zijn gemaakt. De SER is niet aansprakelijk voor mogelijke onjuistheden in dit overzicht.

Een individuele ondernemer die zich op AV wenst te beroepen moet die op een rechtsgeldige wijze op de overeenkomst van toepassing hebben verklaard. Hij moet bovendien de consument een redelijke mogelijkheid hebben geboden om van de AV kennis te nemen. Uitgangspunt daarbij is ter hand stelling aan de consument. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is moet de ondernemer bekend maken dat de AV “bij hem ter inzage liggen” (BW). Het is aan de rechter om in een individueel geval uit te maken of verwijzing naar een website (zoals de SER-site) voldoende is. Er is nog geen jurisprudentie op dit punt, zodat de ondernemer − wanneer hij zich hiertoe beperkt − een zeker risico loopt dat de rechter de bekendmaking betwist. Bij elektronisch gesloten transacties is dit risico in het algemeen kleiner dan bij ‘traditionele’ transacties. De SER is geen partij bij individuele overeenkomsten.