Ontwikkeling duurzaamheidskader biomassa

De SER is gevraagd advies uit te brengen over een duurzaamheidskader voor biomassa. Staatssecretaris Van Veldhoven van I&W heeft dit verzoek ook namens het ministerie van EZK aan de SER gedaan. Het duurzaamheidkader zou in maart 2020 klaar moeten zijn.

Biomassa is een belangrijke bron om de energievoorziening te verduurzamen. Er is echter veel discussie over hoe duurzaam het echt is. Het kabinet wil daarom dat er een kader komt voor duurzame biomassa. Het kabinet wil dat de volgende drie vragen in het advies aan de orde komen.

  • Binnen welke grenzen is er draagvlak voor een duurzame inzet van biomassa voor de periode tot 2030 en daarna? Dat gaat zowel over beschikbaarheid al toepassing van biomassa.
  • Welke (handhaafbare) duurzaamheidscriteria zijn voor maatschappelijke partijen inpasbaar en uitvoerbaar?
  • Hoe zien de maatschappelijke partijen de verantwoordelijkheidsverdeling tussen private partijen en de overheid ten aanzien van sturing op beschikbaarheid, prioritering en cascadering?