Borging Energieakkoord voor duurzame groei

De SER-Commissie Borging Energieakkoord heeft een bijzonder karakter: zij bestaat uit vertegenwoordigers van alle partijen die het Energieakkoord voor duurzame groei hebben ondertekend. Het gaat om werkgevers, werknemers, natuur- en milieuorganisaties, maatschappelijke organisaties, centrale en decentrale overheden.

Opdracht en uitgangspunten

De Borgingscommissie zorgt voor de monitoring en borging van het Energieakkoord. De commissie komt met een zekere regelmaat bijeen voor de actualisering van de voortgang en eventuele bijstelling van maatregelen met het oog op de overeengekomen doelstellingen. Uitgangspunten voor de borging zijn:

 • Partijen zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de aan hen toebedachte onderdelen.
 • Partijen nemen gezamenlijk verantwoordelijkheid voor de succesvolle uitvoering en uitwerking van het akkoord, inclusief de maatschappelijke betrokkenheid.
 • Partijen borgen de doelstellingen.

Taken

De SER-Commissie Borging Energieakkoord voor duurzame groei houdt zich bezig met:

 • Bewaken van de voortgang. Dit impliceert dat in beeld wordt gebracht of de gemaakte afspraken daadwerkelijk worden uitgevoerd, of die uitvoering vordert en afgesproken deadlines worden gehaald.
 • Operationaliseren. Daar waar in het Energieakkoord procesafspraken zijn gemaakt is een operationalisering in concrete afspraken noodzakelijk.
 • Aanjagen. Daar waar afspraken vertraging oplopen worden de betrokken organisaties zo mogelijk ondersteund en geadviseerd.
  Ontwikkelen van methodieken en opbouwen van kennis. In 2016 zal het akkoord worden geëvalueerd. Een evaluatiemethodiek is nodig ter voorbereiding op deze evaluatie.
 • Bijsturen. Daar waar de afspraken tekortschieten om de gestelde doelen te realiseren, stuurt de commissie in overleg met betrokkenen bij.
 • Inventariseren tekortkomingen. Werkendeweg kan blijken dat het Energieakkoord op relevante thema’s of beleidsdomeinen tekortschiet. In dat geval zal de commissie aanvullende afspraken bevorderen.
 • Initiëren van vervolgactiviteiten. Het Energieakkoord is de start van een langjarig transitieproces. Zeker waar afspraken een korte looptijd hebben, ligt het voor de hand vervolgactiviteiten te initiëren. Dit leidt tot een voortrollende agenda.
 • Toekomstagenda. Gelet op de langetermijndoelstellingen in 2030 en daarna is het belangrijk om de voortrollende agenda aan te laten sluiten op de langetermijndoelen die zowel op nationaal niveau als in internationale gremia worden afgesproken.

Evaluatie

De Commissie Borging Energieakkoord rapporteert jaarlijks over de voortgang. Conform de aanbeveling van PBL/ECN wordt bij de evaluatie van 2016 bezien of de gekozen borgingsaanpak voldoet.

Actuele informatie

Zie voor actuele informatie over de Borgingscommissie en de voortgang van het Energieakkoord: www.energieakkoordser.nl