Verkenningsaanvraag ‘Betaalbaarheid zorg’

Achtergrond

Minister De Jonge van Volksgezondheid heeft (in juli 2018), mede namens de minister voor Medische Zorg en de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de raad gevraagd een verkenning uit te voeren over de ontwikkeling van de zorguitgaven op de langere termijn. De verkenningsaanvraag stelt dat en kwalitatief goed en toegankelijke zorg een groot goed in Nederland is. Het draagt bij aan de stijgende levensverwachting en het aantal in goede gezondheid ervaren levensjaren. Maar ons zorgstelsel heeft ook een prijs. De uitgaven voor zorg zijn de afgelopen jaren flink gestegen en de komende tijd zullen de uitgaven voor de zorg naar verwachting harder stijgen dan de economische groei. Daardoor nemen de uitgaven voor de zorg een steeds groter deel in van de uitgaven van de overheid. Hierdoor dreigt het risico dat er minder ruimte is voor andere uitgaven van de overheid. Daarnaast zal bij een groeiend beroep op de zorg ook de vraag naar personeel in de zorg stijgen. Dat heeft als risico dat de vraag naar personeel in de zorg moet concurreren met de vraag naar personeel in andere sectoren in de samenleving. Ook zal het beroep op mantelzorg toenemen.

Daarom is het volgens de minister van belang om een gezamenlijk gedragen beeld te vormen over de mogelijkheden om de toenemende en veranderende vraag naar zorg en ondersteuning in de toekomst op te vangen en de kosten te beheersen. Naast betaalbaarheid zijn kwaliteit en toegankelijkheid van belang. Met als doel dat iedereen in de toekomst die zorg krijgt die hij of zij nodig heeft.

Aanpak en vraagstelling

De verkenningsaanvraag stelt dat de voorgelegde vraag een aanzienlijke opgave betreft en vraagt de raad de verkenning op te pakken met een brede betrokkenheid van partijen in de samenleving, met partijen in de zorg, met wetenschap en met sociale partners. De verkenningsaanvraag vraagt de raad in te gaan op de volgende aspecten:

  • Wat zijn de verwachtingen van de raad over de gevolgen van de stijgende zorgkosten voor de economie en in het bijzonder de arbeidsmarkt?
  • Wat zijn de verwachtingen van de raad over de sociaaleconomische consequenties van de toenemende zorgkosten voor de solidariteit die ten grondslag ligt aan het zorgstelsel?
  • Wat zijn naar de visie van de raad, vanuit het belang van economisch en maatschappelijk draagvlak en solidariteit, de grenzen waarbinnen de zorg en de zorguitgaven zich de komende decennia kunnen ontwikkelen?
  • Kan een door de politiek vastgestelde norm voor de kostengroei en/of voor de druk van de zorg op de arbeidsmarkt volgens de raad toegevoegde waarde hebben en een bijdrage leveren aan de beheersing van de zorguitgaven? Hoe zou men dan kunnen zorgen dat een dergelijke norm op maatschappelijk draagvlak kan rekenen en institutioneel verankerd wordt?

Termijn

De minister vraagt de raad om begin 2019 in gesprek te treden over de eerste bevindingen en de uiteindelijke verkenning eind 2019 te ontvangen.

Commissie

Voorbereid door: Commissie Sociale zekerheid en Gezondheidszorg
Voorzitter: prof. dr. R.J. (Romke) van der Veen
Secretaris: dr. P. (Piet) van den Reijen