Ontplooiingskansen voor jongeren

De minister van SZW heeft - mede namens de ministers van OCW, VWS, BZK en de staatssecretaris van EZK - de SER op 13 juli 2018 gevraagd een verkenning uit te voeren naar de vraag in hoeverre jongeren voldoende toegerust zijn om zich te kunnen ontplooien en om een zelfstandig en onafhankelijk bestaan op te bouwen.

Achtergrond

De verkenningsaanvraag vloeit voort uit de aangenomen motie Gijs van Dijk/ Van Weyenberg waarin de regering wordt verzocht om het SER Jongerenplatform een ambitieuze verkenning te laten doen naar de mogelijkheden in het rijksbeleid om jongeren meer zekerheid te geven en toekomstperspectief te bieden.

Aanleiding voor de aanvraag is het beeld dat onder (een deel van de jongeren) is ontstaan dat het in de (participatie) samenleving voor jongeren lastiger is geworden zich te ontplooien en hun leven op de rails te krijgen.

Vraagstelling

Centrale vraagstelling is in hoeverre zijn voldoende toegerust zijn om zich te kunnen ontplooien en om een zelfstandig en onafhankelijk bestaan op te bouwen? Waar liggen knelpunten en waar kansen om het potentieel van jongeren beter te benutten?

De hoofdvraag is uitgesplitst in deelvragen die betrekking hebben op:

  • Inzicht in de kantelpunten in de levensfase van jongeren.
  • Onderwijs (toegankelijkheid, aansluiting met arbeidsmarkt en leven lang ontwikkelen).
  • Arbeidsmarkt (flexibilisering, positie migrantenjongeren en jongeren met een beperking).
  • Jong ondernemerschap.
  • Arbeid en zorg (zorgtaken voor jonge kinderen en mantelzorg).
  • Huisvesting (studentenhuisvesting, sociale woningbouw en koopmarkt.
  • Prestatiedruk en psychische klachten.

Termijn

De verkenning wordt voorbereid door het SER Jongerenplatform. Het kabinet verwacht de verkenning in het tweede kwartaal van 2019.

Commissie

Gericht aan: De ministers van SZW, OCW, VWS, BZK en staatssecretaris EZK
Voorbereid door: SER Jongerenplatform

Voorzitter:

drs. M.I. (Mariëtte) Hamer
Secretaris: mr. K. (Karima) Moaddine