Integratie door werk

Het ministerie van SZW heeft de SER op 16 april 2018 gevraagd een verkenning uit te voeren naar de inzet van meer effectieve ondersteuning van statushouders en de mogelijkheden deze inzet te verbreden naar andere groepen.

Achtergrond

De verkenningsaanvraag is vooral gericht op de praktijk van toeleiding en bemiddeling van nieuwkomers. De verkenning moet inzicht bieden in de knelpunten die hierin optreden en in de mogelijkheden hiervoor een oplossing te bieden. Het leren van succesvolle praktijkvoorbeelden en het zoeken naar mogelijkheden deze te verbreden staan centraal in deze verkenning. De verkregen inzichten zijn mogelijk ook bruikbaar voor andere groepen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Deze verkenning bouwt in het bijzonder voort op de in 2016 en 2018 uitgebrachte signaleringen door de SER over de positie van statushouders in Nederland. De focus van deze verkenning is echter breder. Nieuwe elementen zijn:

  • Meer aandacht voor het perspectief van arbeidsorganisaties
  • Het opnemen van kansrijke praktijkvoorbeelden uit het buitenland
  • Aandacht voor de mogelijkheden om effectieve maatregelen ten behoeve van nieuwkomers op te schalen naar andere groepen
  • Door vertaling van kansrijke initiatieven naar de beleid- en uitvoeringspraktijk: gewenste taken en verantwoordelijkheden.

Vraagstelling

Centrale vraagstelling:

Hoe kan de arbeidsparticipatie van nieuwkomers op de arbeidsmarkt worden verhoogd? Welke rol kunnen relevante actoren hierin spelen? Hoe kunnen ze hierbij ondersteund worden?

Deelvragen:

  1. Wat kan geleerd worden van activerende en ontzorgende initiatieven ten behoeve van nieuwkomers?
  2. Welke ondersteunende en belemmerende speelt bestaande wet- en regelgeving hierin?
  3. Hoe kan de inzet van statushouders bijdragen aan personeelstekorten, zonder dat dit tot verdringing leidt?
  4. Wat hebben arbeidsorganisaties nodig om nieuwkomers duurzaam te laten instromen?
  5. Hoe verkrijgen nieuwkomers snel de benodigde kennis en vaardigheden om zich op de arbeidsmarkt te kunnen handhaven?

Termijn

De verkenning wordt voorbereid door werkgroep Vluchtelingen en werk (VEW). Het kabinet verwacht de verkenning in het eerste kwartaal van 2019.

Commissie

Gericht aan: Minister van SZW
Voorbereid door: Werkgroep VEW
Voorzitter: Prof. Dr. G. (Geert) ten Dam
Secretaris: dr. A.W.M. (Arend) Odé