Diversiteit in de top van het bedrijfsleven

De ministers van OCW en van SZW hebben op 29 juni 2018 de SER advies gevraagd over diversiteit in de top van het Nederlandse bedrijfsleven (pdf).

Achtergrond

De afgelopen jaren is er veel aandacht geweest voor ‘vrouwen aan de top’ en is de aandacht voor culturele diversiteit toegenomen. Ondanks de vele aandacht is de voortgang nog beperkt. Op 6 maart 2018 heeft de minister van OCW de Tweede Kamer bericht over de resultaten van de wettelijke streefcijferregeling van 30% vrouwen in de raden van bestuur en raden van commissarissen van grote nv’s en bv’s. Het kabinet heeft toen aangekondigd dat het in 2019 de balans op zal maken van de voortgang in de groei van het aantal vrouwen in de top van het bedrijfsleven.

Vraagstelling

De belangrijkste vraag is welke maatregelen er moeten worden genomen om genderdiversiteit en culturele diversiteit in de top van het Nederlandse bedrijfsleven te stimuleren. Daarbij is tevens relevant welke maatregelen de afgelopen periode zijn getroffen en of en waarom deze wel of geen resultaat hebben gehad.

Het kabinet vraagt de SER aan de hand van de volgende vragen te adviseren:

  • Welke obstakels op de arbeidsmarkt belemmeren een toename van culturele en genderdiversiteit in de top van het bedrijfsleven?
  • Welke overeenkomsten zijn er tussen de obstakels die genderdiversiteit en culturele diversiteit belemmeren?
  • Welke mogelijke oplossingen zijn er om deze obstakels weg te nemen en diversiteit te bevorderen?
  • Wat zijn succesfactoren die werknemers wél in staat stellen de top te bereiken?

Termijn

Het advies wordt voorbereid door de hiervoor ingestelde ad hoc Commissie Diversiteit in de top van het bedrijfsleven (DiTop).

Commissie

Gericht aan: De ministers van OCW en SZW
Voorbereid door: Ad hoc Commissie Diversiteit in de top van het bedrijfsleven
Voorzitter: drs. M.I. (Mariëtte) Hamer
Secretaris: dr. I. (Ivy) Koopmans