Wanneer een centrale ondernemingsraad (COR) / een groepsondernemingsraad (GOR) of een gemeenschappelijke ondernemingsraad (Gem.OR)?

Het verschilt per onderneming welke structuur het beste past om de medezeggenschap vorm te geven. Binnen grotere organisaties met meer onderdelen kan per onderneming een OR worden ingesteld, maar het kan ook verstandig zijn om de medezeggenschap meer centraal te regelen voor alle (COR) of een bepaalde groep (GOR) ondernemingen. Of het instellen van een centrale- groeps- of gemeenschappelijke OR aanbeveling verdient, dient te worden beoordeeld naar de omstandigheden van het geval.

De belangrijkste kenmerken van de verschillende vormen zijn:

COR: In het geval van een samenwerkingsverband van ondernemingen (door één ondernemer in stand gehouden of deel uitmakend van een concern) stelt de ondernemer, indien dit bevorderlijk is voor een goede toepassing van de WOR, een COR in waarmee de leiding van het samenwerkingsverband overleg kan voeren over het gemeenschappelijk beleid ten aanzien van de betrokken ondernemingen. Een COR is een overkoe-pelend orgaan dat wordt ingesteld voor alle ondernemingen die door de ondernemer in stand worden gehouden. De COR is alleen bevoegd ter zake van gemeenschappelijke aangelegenheden van de betrokken ondernemingen. Ten aanzien van dergelijke onderwerpen gaan de bevoegdheden van de betrokken OR’en automatisch over naar de COR.

GOR: Een GOR komt van pas als het de bedoeling is dat daarin de overkoepelende medezeggenschap voor slechts een deel van de ondernemingen wordt ondergebracht. De bevoegdheden van de GOR zijn gelijk aan die van de COR. De wettelijke bepalingen ten aanzien van de COR en de GOR zijn opgenomen in de artikelen 33 t/m 35 WOR.

Gem.OR: Bij de Gem.OR is er geen sprake van een aparte OR per vestiging/onderneming(sonderdeel). In plaats daarvan zitten de gekozen OR-leden van elk of een aantal bedrijfsonderdelen tezamen in de Gem.OR. Om deze structuur succesvol te doen zijn, is het belangrijk dat de werknemers in de verschillende onderdelen dezelfde belangen hebben. Ook moet de directie dezelfde zijn. De Gem.OR is geregeld in artikel 3 WOR.